วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (ถนนศรีอยุธยา) / รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบหน้ากากอนามัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (CAS) สำหรับ CAS โดย CAS Innovation Cooperation Center-Bangkok (CASICCB) กับ อว. มีความสัมพันธ์อันดี โดยเฉพาะในความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของ CAS ในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดโครงการและกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อไทยอย่างมากมาย และครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือจาก CAS จากการตะหนักถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ อว. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศต่อไป

ที่มา : https://www.mhesi.go.th/index.php/news-and-announce-all/news-all/1733-masks-to-fight-covid-19.html