สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยตัวเลขการลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยรวมของไทย ดังนี้

• ในปี 2561 (ผลสำรวจรอบการสำรวจปี 2562) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน R&D จำนวนทั้งสิ้น 182,357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP แบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน 142,971 ล้านบาท และเป็นการลงทุนจากภาครัฐ 39,385 ล้านบาท

• ในปี 2562 ประมาณการว่าประเทศไทยมีการลงทุน R&D คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของ GDP

• คาดการณ์การลงทุนด้าน R&D หลังประเทศเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 คาดว่าภาพรวมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศจะปรับตัวลดลงเหลือประมาณ 1.66 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.09 ของ GDP และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปี 2564

ซึ่งหากภาครัฐอัดฉีดมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การลงทุนด้าน R&D ของไทยไปสู่เป้าหมาย 2% ของ GDP ในปี 2570 ได้อย่างแน่นอน!

สำหรับทิศทางที่จะทำให้การลงทุนด้าน R&D ของไทยฟื้นตัวหลังเผชิญวิกฤตการณ์โควิด-19 และนำพาประเทศไปสู่เป้าหมาย 2 % ต่อจีดีพี ภายในปี 2570 ได้นั้นจะมีทิศทางอย่างไร ติดตามได้ตอนต่อไป ห้ามพลาด!!

ที่มา :https://facebook.com/NXPOTHAILAND/photos/pcb.1544934182354743/1544933919021436/