พ่อค้าและชาวจีน ในทัศนะของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ