การประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒน…

การประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564 (The 2021 National RGJ and RRI Conference)
.
ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่”
💻ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
https://rgj-rri-conference.nrct.go.th/index.php/

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 4 อาคาร วช. 2
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 423, 486, 06 5950 9841 (คปก.) หรือ
0 2579 1370 – 9 ต่อ 424, 483, 06 5950 9842 (พวอ.)
E-mail : rgjcongress@nrct.go.th (คปก.), rricongressanrct.go.th (พวอ.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G