การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021
“คติชนวิทยา จีนสอนอะไร อย่างไร”

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และ ZTED ร่วมกับ เรื่องจีนกับเจเจ ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 11

“รู้ภาษาจีน รู้ลึกอย่างไร ต้องเรียนที่ไหน”
Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EP2

หัวข้อบรรยาย : “คติชนวิทยา” จีนสอนอะไร อย่างไร

  • คติชนวิทยาเรียนอะไร
  • หลักสูตรคติชนวิทยาในประเทศจีนมีอะไรต่าง
  • คติชนวิทยากับวิถีชนในศตวรรษที่ 21
  • คติชนวิทยากับการพัฒนาต่อยอดในไทย

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2021
เวลา 14.00 – 16.30 น. (เวลาไทย)
เวลา 15.00 – 17.30 น. (เวลาจีน)

แขกรับเชิญ

ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาเอก สาขาคติชนวิทยา
East China Normal University

วิรัช เวโรจน์ฤดี
อาจารย์ประจำสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวรรณคดีพื้นบ้านจีน
Peking University

รัชฎาพรรณ วงษ์เลี้ยง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาคติชนวิทยา
East China Normal University

ดร.สุภินดา รัตนตั้งตระกูล
อาจารย์ประจำสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก สาขาคติชนวิทยาในวรรณกรรม
East China Normal University

ชวนคุยโดย : เรื่องจีนกับเจเจ
วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ
ช่อง 9 MCOT HD 30 สำนักข่าวไทย