ประกาศ
เรื่อง ผลการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปี 2564

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 10 – 30 กันยายน 2564 นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณนักศึกษาและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิน 171 คน จากมหาวิทยาลัย 33 แห่งในจีน

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร ดังนี้