เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศุลกากรนครฉงชิ่งได้เปิดเผยว่า ในปี 2563 ขบวนรถไฟจีน (นครฉงชิ่ง) -ยุโรปที่จำนวนขบวนขนส่งสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และมีจำนวนตู้คอนเทนเนอร์สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ในปี 2563 ศุลกากรนครฉงชิ่งได้ปฏิรูปการอำนวยความสะดวกการข้ามพรมแดน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ท่าขนส่งนครฉงชิ่งเป็นอย่างมาก

โดยขบวนรถไฟจีน (นครฉงชิ่ง) – ยุโรป ได้ขนส่งสินค้าแล้วกว่า 2,603 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปี 2562 อยู่ในอันดับ 1 ของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งโดยเส้นทางนี้มากกว่า 220,000 TEUs เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 และมีมูลค่าสินค้าเป็นอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากนั้น การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านทางทะเลและทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.5 และอัตราการเดินขบวนรถไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3 อัตราการขนส่งในอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 128 และมีมูลค่าเพิ่มจากการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 117 ต่อปี

นอกจากนั้น ศุลกากรนครฉงชิ่งยังเปิดให้บริการรถไฟขบวนพิเศษแก่ China Post เป็นครั้งแรก เพื่อรับรองการขนส่งไปรษณีย์ไปยังยุโรปได้โดยตรง โดยได้ขนส่งจดหมายแล้วกว่า 16.45 ล้านซอง คิดเป็นร้อยละ 65 ของการขนส่งจดหมายทั่วประเทศ การขนส่งดังกล่าวอาศัยรูปแบบ “การขนส่งผ่านรถไฟจีน-ยุโรป + การค้าข้ามพรมแดนแบบ B2B + คลังสินค้าต่างประเทศ” และได้เปลี่ยนเที่ยวบินลำเลียงผู้โดยสารเป็นขนส่งสินค้าแทนจำนวน 15 เส้นทาง ทำให้มีปริมาณเที่ยวบินขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

ในปี 2563 ระยะเวลาในการนำเข้าและส่งออกผ่านด่านนครฉงชิ่งลดลงเหลือเพียง 68.32 ชั่วโมง และ 0.39 ชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งลดลงร้อยละ 71.46 และร้อยละ 97.41 เมื่อเทียบกับปี 2560 นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบพิธีศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ ระบบไปรษณีย์ จุดให้บริการด้วยตนเองและวิธีอื่น ๆ ได้ ขณะเดียวกัน ศุลกากรนครฉงชิ่งให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมสำคัญและรูปแบบการค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กรต่าง ๆ และให้การบริการแบบครบวงจรแก่สถาบันวิจัย 25 แห่ง เพื่อช่วยในการนำเข้าอุปกรณ์ไฮเทคและรองรับการพัฒนาของการค้าข้ามพรมแดน ทำให้มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 และมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4

ในอนาคต ศุลกากรนครฉงชิ่ง จะเน้นสร้างความร่วมมือกับนครเฉิงตูเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าข้ามพื้นที่การกำกับดูแล เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกการขนส่งของรถไฟจีน-ยุโรป รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่นเน้นการส่งออก สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปี 2564 ศุลกากรนครฉงชิ่งจะสร้างความร่วมมือกับกรมศุลกากรของสิงค์โปร์ ในการส่งเสริมการก่อสร้างเส้นทางการค้าทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่ และผลักดันการพัฒนาพิธีการด้านศุลกากร ความร่วมมือด้านนวัตกรรม และการป้องกันความเสี่ยง

แหล่งที่มา เว็บไซต์ China Daily (ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) https://www.chinadaily.com.cn/a/202102/08/WS6020af3ba31024ad0baa80a9.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/