เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 กรมศุลกากรนครฉงชิ่งได้รายงานผลสรุปการดำเนินงานด้านการค้าต่างประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งปริมาณการนำเข้าและส่งออกในระยะเวลาดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 90 ของการค้าต่างประเทศทั้งปีของปี 2562 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศมีมูลค่า 522,760 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยการส่งออกมีมูลค่า 332,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 และการนำเข้ามีมูลค่า 190,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าแปรรูปเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่า 256,970 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 คิดเป็นร้อยละ 49.2 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของนครฉงชิ่ง ทั้งนี้ การนำเข้าและส่งออกสินค้าทั่วไปมีมูลค่า 153,520 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 คิดเป็นร้อยละ 29.4 ของการค้าต่างประเทศของนครฉงชิ่ง โดยการนำเข้าและส่งออกไปยังคู่ค้า 3 อันดับแรกยังคงเติบโตต่อเนื่อง ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 การนำเข้าและส่งออกของนครฉงชิ่งไปยังอาเซียนมีมูลค่า 93,190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศของนครฉงชิ่ง การนำเข้าและส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีมูลค่า 86,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 83,630 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 การนำเข้าและส่งออกไปยังฮ่องกงมีมูลค่า  30,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 การนำเข้าและส่งออกไปยังไต้หวันมีมูลค่า 416,680 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และการนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง มีมูลค่ารวม 146,460 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ทั้งนี้ การนำเข้าและส่งออกไปประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 12,503,889,000 หยวน ลดลงร้อยละ -11.3 โดยการส่งออกมีมูลค่า 3,675,344,000 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และการนำเข้า 12,503,889,000 หยวน ลดลงร้อยละ -16.2 อัตราการนำเข้าและส่งออกของวิสาหกิจต่างชาติชะลอตัว โดยมีมูลค่า 286,450 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 คิดเป็นร้อยละ 54.8 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของนครฉงชิ่ง และการนำเข้าและส่งออกของวิสาหกิจเอกชนจีนในนครฉงชิ่งมีมูลค่า 194,890 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.8 คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.3 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของนครฉงชิ่ง และการนำเข้าส่งออกของรัฐวิสาหกิจมูลค่า 40,640 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 10.3 นอกจากนั้น การส่งออกคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวนกว่า 52,411,000 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 คิดเป็นมูลค่า 140,250 ล้านหยวน การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้ามีมูลค่า 18,940 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 การส่งออกโทรศัพท์มือถือมีมูลค่า 12,470 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 โดยมีการส่งออกมากถึง 87,452,000 เครื่อง การนำเข้าแผงวงจรไฟฟ้า ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์เสียงและวิดีโอ มีมูลค่ารวม 106,320 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 55.9 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของนครฉงชิ่ง ทั้งนี้ การนำเข้าแร่และโลหะมีมูลค่าอยู่ที่ 7,580 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 35

 

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของกรมศุลกากรนครฉงชิ่ง ฉบับวันที่ 26 พ.ย. 2563
http://xiamen.customs.gov.cn/chongqing_customs/515860/515862/515864/3406908/index.html

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/