การค้าระหว่างประเทศของเมืองชิงต่าว ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564

ตามสถิติของกรมศุลกากร ณ เมืองชิงต่าว ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของเมืองชิงต่าวอยู่ที่ 697,560 ล้านหยวน ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของปีที่ผ่านมาทั้งปีของเมืองชิงต่าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยคิดเป็นร้อยละ 29.2 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของมณฑลซานตง แบ่งเป็นสินค้าส่งออก 394,380 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 และสินค้านำเข้า 303,180 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.6 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2562

ในเดือนตุลาคม เมืองชิงต่าวนำเข้าและส่งออกสินค้า 73,250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นสินค้าส่งออก 42,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 สินค้านำเข้า 30,380 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

ปัจจัยหลักสำคัญของการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศของเมืองชิงต่าวในช่วง 10 เดือนแรก คือ

  1. การเติบโตอย่างรวดเร็วของการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั่วไป และสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา การนำเข้าและส่งออกสินค้าทั่วไปในเมืองชิงต่าวมีมูลค่า 472,930 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว โดยในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นการนำเข้าส่งออกสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน มูลค่า 102,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.7 และสินค้าแปรรูป มูลค่า 99,680 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7

  1. สัดส่วนการนำเข้าและส่งออกของวิสาหกิจเอกชนเพิ่มขึ้น

ในช่วง 10 เดือนแรก วิสาหกิจเอกชนของเมืองชิงต่าว นำเข้าและส่งออก 464,850 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 คิดเป็นร้อยละ 66.6 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าและส่งออกของวิสาหกิจที่ลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ 143,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 รัฐวิสาหกิจนำเข้าและส่งออก 88,390 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.3

  1. การเติบโตที่สำคัญของการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังตลาดการค้าที่สำคัญ

ตลาดการค้าใหญ่ 3 อันดับแรกของเมืองชิงต่าว ได้แก่ อาเซียน ยุโรป และสหรัฐฯ นำเข้าและส่งออก 109,050 ล้านหยวน 81,300 ล้านหยวน และ 80,850 ล้านหยวน ตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.9 20.9 และ 34.8 ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.6 11.7 และ 11.6 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว ขณะเดียวกัน การนำเข้าและส่งออกสินค้าของเมืองชิงต่าวไปยังเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และบราซิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4 16.3 และ 29 ตามลำดับนอกจากนี้ การนำเข้าและส่งออกสินค้าของเมืองชิงต่าวที่กระจายไปยังกลุ่มประเทศ “Belt and Road” (BRI) 210,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 คิดเป็นร้อยละ 30.2 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว การนำเข้าและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 264,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.8 คิดเป็นร้อยละ 37.9 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเมืองชิงต่าว

  1. การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้นยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว

ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าของเมืองชิงต่าว มูลค่า 190,460 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 คิดเป็นร้อยละ 48.3 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว หนึ่งในนั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน ตู้คอนเทนเนอร์ การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 98.7 22.9 และ 27 ตามลำดับ การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้น 81,860 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 คิดเป็นร้อยละ 20.8 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว

  1. การนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเติบโตขึ้น ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา การนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์หลักในเมืองชิงต่าวรวม 142,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.7 คิดเป็นร้อยละ 47.1 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเมืองชิงต่าว หนึ่งในนั้นเป็นการนำเข้าแร่เหล็ก 45,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.9 ราคานำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.4 ปริมาณการนำเข้าลดลงร้อยละ 0.9 การนำเข้าน้ำมันดิบ 43,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.7 ราคานำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 ปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 ขณะเดียวกัน การนำเข้าสินค้าทางการเกษตรของเมืองชิงต่าวอยู่ที่ 59,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 คิดเป็นร้อยละ 19.6 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเมืองชิงต่าว นอกจากนี้ การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้ามีมูลค่า 52,480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.9 คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเมืองชิงต่าว

 

 

 

 

แหล่งที่มา:
เว็บไซต์ทางการ qingdaonews.com. (青岛新闻网) วันที่ 10 พ.ย. 2564 https://news.qingdaonews.com/qingdao/2021-11/10/content_22962344.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา