ใกล้ความจริง นครหนานหนิงลุยแผนขุดคลองเดินสมุทรออกสู่อ่าวเป่ยปู้ – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

ไฮไลท์

  • “คลองขนส่งผิงลู่” เป็นคลองเดินเรือสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าเช่นเดียวกับคลองปานามา เป็นเส้นทางเชื่อมออกสู่ทะเลที่สำคัญในแผนพัฒนางานขนส่งทางแม่น้ำของกว่างซี ในโมเดลการขนส่ง “แม่น้ำ+ทะเล” โดยเชื่อมนครหนานหนิงกับเมืองท่าชินโจวในอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ไว้ด้วยกัน
  • ในรายงานผลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของแผนงานร่องน้ำเดินเรือคลองขนส่ง (ผิงลู่) ครั้งที่ 1 ระบุว่า คลองขนส่งเส้นนี้มีความยาวราว 140 กิโลเมตร เป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพงานขนส่งสินค้าทางน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศได้อย่างมาก
  • ตามแผนงานฯ จะมีการสร้างศูนย์ชลประทานเพื่อควบคุมประตูกั้นน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างของระดับน้ำในแม่น้ำกับทะเล รวมถึงการขุดขยายร่องน้ำ ขุดลอกท้องน้ำ และขุดคลองทางลัดในบริเวณที่มีโค้งน้ำกว้างเพื่อย่นระยะทางการเดินเรือ และการกำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือ
  • เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ คลองขนส่งเส้นนี้จะสามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 5,000 ตัน เมื่อเทียบกับการขนส่งแบบเดิมไปที่ปากแม่น้ำเพิร์ล จะช่วยย่นระยะทางได้กว่า 560 กิโลเมตร ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนค่าขนส่งได้อย่างมาก และจะเป็นตัวจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการค้าและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่พื้นที่

 

ความได้เปรียบด้านที่ตั้งติดทะเลเพียงมณฑลเดียวในภาคตะวันตก และอานิสงส์จากยุทธศาสตร์การพัฒนา “ระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่” หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ระเบียง ILSTC (International Land and Sea Trade Corridor) ทำให้รัฐบาลกว่างซีมุ่งส่งเสริม “เศรษฐกิจมุ่งสู่ทะเล” หรือ Seaward Economy ที่มีทะเลอ่าวเป่ยปู้ (คนไทยรู้จักชื่อ อ่าวตังเกี๋ย) เป็นเป้าหมายหลัก เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าของกว่างซีกับต่างประเทศ

ช่วงปลายปี 2563 รัฐบาลกว่างซีได้ประกาศแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งสู่ทะเลเพื่อขับเคลื่อนกว่างซี โดยส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้กล่าวถึง การเร่งผลักดันงานก่อสร้างเส้นทางขนส่งเชื่อมระหว่างแม่น้ำซีเจียง (แม่น้ำสายหลักที่ใช้สำหรับงานขนส่งสินค้า) กับท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ โดยมีโครงการขุดลอกและสร้าง “คลองขนส่งผิงลู่” (Pinglu Canal/平陆运河) เป็นโปรเจกต์สำคัญ

เมื่อไม่นานมานี้  กรมคมนาคมขนส่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้เปิดเผยรายงานผลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของแผนงานร่องน้ำเดินเรือคลองขนส่ง (ผิงลู่) ครั้งที่ 1 ซึ่งในรายงานระบุเกี่ยวกับ “คลองขนส่งผิงลู่” ว่า มีความยาวราว 140 กิโลเมตร เริ่มต้นจากศูนย์ชลประทานซีจินในอำเภอระดับเมืองเหิงโจว (横州市) นครหนานหนิง ไปออกสู่ปากอ่าวเป่ยปู้ (คนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย”) บริเวณท่าเรือเมืองชินโจว

“คลองขนส่งผิงลู่” นับเป็นคลองเดินเรือสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าเช่นเดียวกับคลองปานามา เป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพงานขนส่งสินค้าทางน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศได้อย่างมาก คลองขนส่งเส้นนี้ได้รับการออกแบบให้มีศูนย์ชลประทานไว้คอยทำหน้าที่ควบคุมประตูเรือสัญจร (Navigation Lock) ภายในคลอง จำนวน 4 แห่ง เพื่อยกระดับเรือให้สูงขึ้นหรือลดต่ำลงเมื่อเรือแล่นผ่านจากปากคลองด้านหนึ่งไปออกปากคลองอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากระดับน้ำในคลองกับน้ำทะเลในมหาสมุทรไม่เท่ากัน

คาดหมายว่า ก่อนปี พ.ศ. 2578 โครงการก่อสร้างศูนย์ชลประทานคลองขนส่งผิงลู่ (ประตูเรือสัญจรแบบช่องทางคู่) ทั้ง 4 แห่ง และการพัฒนาร่องน้ำมาตรฐานระดับ 1 (สามารถรองรับขนาด 3,000 ตันขึ้นไป) โดยจะสามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 5,000 ตัน ระยะทาง 140 กิโลเมตร จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ร่องน้ำสำหรับเดินเรือทางเดี่ยวมีศักยภาพรองรับการขนส่งได้ 85 ล้านตัน/ปี และท่าเทียบเรือสำหรับการขนส่งต่อเนื่อง  “แม่น้ำ+ทะเล” อยู่ที่ราว 115 ล้านตัน/ปี

คลองขนส่งเส้นนี้จะเป็นตัวจักรที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และดึงดูดการลงทุนเข้าสู่พื้นที่ได้อีกมาก โดยจะเข้ามาทดแทนงานขนส่งแบบเดิมระหว่างนครหนานหนิงกับพื้นที่ปากแม่น้ำเพิร์ลในมณฑลกวางตุ้ง ช่วยย่นระยะทางได้กว่า 560 กิโลเมตร ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนค่าขนส่งอย่างมาก อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดบริเวณพื้นที่รอบอ่าวเป่ยปู้

สภาพการณ์ปัจจุบัน นครหนานหนิงยังใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางแม่น้ำได้ไม่เต็มที่ กิจกรรมการขนส่งทางแม่น้ำจะเชื่อมจากแม่น้ำซีเจียงไปสู่ปากแม่น้ำเพิร์ลในมณฑลกวางตุ้ง สินค้าที่ขนส่งผ่านแม่น้ำยังคงเน้นสินค้าเทกอง (Bulk) เป็นหลัก สัดส่วนราว 70% ของปริมาณการขนถ่ายรวม อีกทั้งร่องน้ำบางช่วงมีลักษณะตื้นเขิน ประตูเรือสัญจรยังมีขนาดเล็กและต้องปิดซ่อมบำรุง  40 วัน/ปี ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานขนส่งต่ำและมีต้นทุนโลจิสติกส์ค่อนข้างสูง

ที่ผ่านมา รัฐบาลกว่างซีได้วางแผนและเร่งดำเนินการปรับปรุงและยกระดับงานขนส่งทางน้ำของท่าเรือแม่น้ำหนานหนิง ซึ่งสอดรับกับนโยบายการพัฒนางานขนส่งทางแม่น้ำของกระทรวงคมนาคมขนส่งแห่งชาติจีนด้วย ตามแผนงานฯ จะมีการขุดขยายร่องน้ำ ขุดลอกท้องน้ำ และขุดคลองทางลัดในบริเวณที่มีโค้งน้ำกว้างเพื่อย่นระยะทางการเดินเรือ กำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาประตูกั้นน้ำเพื่อแก้ไขเรื่องความแตกต่างของระดับน้ำทะเล

ในอนาคต หากคลองขนส่งผิงลู่เปิดใช้งานแล้ว ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายังท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และวิ่งผ่านคลองขนส่งผิงลู่เข้าสู่นครหนานหนิง หรือหัวเมืองอื่นๆ ผ่านระบบงานขนส่งทางแม่น้ำซีเจียง หรือใช้ฟังก์ชันด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของนครหนานหนิงในการเป็นฐานการกระจายสินค้าไปยังมณฑลตอนในของจีนได้เช่นกัน

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gxnews.com (广西新闻网) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ภาพประกอบ www.globaltimes.c

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา