ข้อมูลมาตรการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและ Startup ของรัฐบาลจีน

ข้อมูลมาตรการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและ Startup ของรัฐบาลจีน

ข้อมูลมาตรการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและ Startup ของรัฐบาลจีน บทเรียนจาก Torch Program ในรายงานวิจัยโครงการทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)