วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565

“หน่วยงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างรวดเร็ว มีคนไทยมาเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอกด้าน วทน. ในจีน และคนไทยที่มาทำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในจีนมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานไทยและจีนที่มีความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจีนใน 2 เรื่อง คือ โครงสร้างการปกครองของจีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของจีน ที่จะช่วยให้เข้าใจระบบของจีน เห็นภาพการจัด “องคาพยพ” ในระดับกระทรวง ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของจีน โดยหวังว่า ข้อมูลในวารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับนี้ จะมีส่วนในการให้ข้อมูลของหน่วยงานของจีนที่จะสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์กับจีนได้มากขึ้น

เนื้อหาประกอบด้วย

 • โครงสร้างการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • หน่วยงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กระทรวงศึกษาธิการ
  • กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  • สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร
  • สถาบันบัณฑิตวิศวกรรม
  • สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์
  • สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์
  • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • มูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
 • ข้อมูลมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_กพ65 3 MB 317