ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยไทยเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน (Yunnan Academy of Agricultural Sciences : YAAS) จำนวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการ Talented Young Scientist Program (TYSP) และ (2) โครงการ Yunnan Intelligence Union Program

(1) โครงการ Talented Young Scientist Program (TYSP)

โครงการ Talented Young Scientist Program (TYSP)เป็นโครงการที่สนับสนุน ค่าใช้จ่ายโดยรัฐบาลจีน โดยสถาบันวิจัยฯ รับสมัครนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์เพื่อทําวิจัยร่วมที่สถาบัน 6 เดือนถึง 1 ปี ร่วมกับนักวิจัยจีน

ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนก่อนหักภาษีเป็นจํานวน 12,500 หยวนต่อเดือน

รายละเอียดโครงการ http://tysp.cstec.org.cn/en/index.aspx

(2) โครงการ Yunnan Intelligence Union Program

โครงการ Yunnan Intelligence Union Program เป็นโครงการที่สนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลยูนนาน โดยสถาบันวิจัยฯ รับสมัครนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์เพื่อทําวิจัย ร่วมที่สถาบัน 6 เดือนถึง 1 ปี ร่วมกับนักวิจัยจีน

ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนก่อนหักภาษีเป็นจํานวน 10,000 หยวนต่อเดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Ms.Tai Lu
+86-871-65136241
E-mail: tailu@yaas.org.cn