วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมีนาคม 2565

“ระบบการศึกษาและแผนพัฒนาอาชีวะศึกษาของจีน”

เมื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในปัจจุบัน อาศัยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็นหลัก แนวคิด “Demand Driven” จึงสะท้อนความต้องการของตลาดแรงงานที่แท้จริง ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศจึงต้องปรับตัวเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

การศึกษาเป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญที่สุด เพราะเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในจีนต้องปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความหลากหลาย และให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งจีนประกาศว่าจะสร้างระบบอาชีวศึกษาระดับโลกเพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูง

เนื้อหาประกอบด้วย

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_มีค65 3 MB 198