เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2021 กระทรวงศึกษาธิการของจีน ได้เผยแพร่ “สถิติด้านการศึกษาในปีการศึกษาค.ศ. 2020 ”  รวบรวมข้อมูลโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภททั่วประเทศ ตลอดจนจำนวนของนักเรียนและครู โดยแบ่งข้อมูลของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาอย่างชัดเจน ได้แก่

1. อาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ปวช.)

  • ข้อมูลจำนวนวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในปีค.ศ. 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,896 แห่ง ลดลง 182 แห่ง เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019 และลดลง 333 แห่ง เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2018
  • ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีการลงทะเบียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ปวช.) ทั่วประเทศ ในปี ค.ศ. 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,446,600 คน เพิ่มขึ้น 443,000 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019 และเพิ่มขึ้น 873,900 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2018
  • ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ปวช.) ในปี ค.ศ. 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 16.6337 ล้านคน เพิ่มขึ้น 869,000 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019 และเพิ่มขึ้น 1,081,100 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2018
  • ข้อมูลจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ปวช.) ในปีค.ศ. 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.8487 ล้านคน ลดลง 86,000 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019 และลดลง 24,100 คน เมื่อเทียบกับ ปี ค.ศ. 2018

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ปวช.)เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และมีนักเรียนจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนข้อมูลของจำนวนวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีแนวโน้วลดลง บ่งชี้ว่าทรัพยากรทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้รับการบูรณาการและพัฒนาไปสู่ทิศทางที่คล่องตัวและมีคุณภาพที่สูง ซึ่งในอนาคตยังต้องพัฒนาภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศอีกนาน โดยในปี ค.ศ. 2020 จำนวนนักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาคิดเป็น 39.96% ของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) ทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควร

2. อาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • ข้อมูลจำนวนสถาบันการอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา (รวม ปวส.และเทียบเท่าระดับปริญญาตรี) ทั่วประเทศ ในปีค.ศ. 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,468 แห่ง เพิ่มขึ้น 45 แห่ง เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019 และเพิ่มขึ้น 50 แห่ง เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2018
  • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน ในสถาบันการอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในปีค.ศ. 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,243,400 คน เพิ่มขึ้น 407,300 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019 และเพิ่มขึ้น 1,585,100 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2018
  • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่มีกำลังศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีค.ศ. 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 14,595,500 คน เพิ่มขึ้น 1,788,400 คน เมื่อเทียบกับปีค.ศ. 2019 และเพิ่มขึ้น 3,258,500 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2018
  • ข้อมูลจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเทียบเท่าระดับปริญญาตรี ในปี ค.ศ. 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 3.7669 ล้านคน เพิ่มขึ้น 128,800 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019 และลดลง 102,200 คน เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2018

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าถึงจำนวนของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีแนวโน้วเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละปี นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และผู้สำเร็จการศึกษา แต่การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ จำเป็นต้องการจัดสรรเพิ่มอาจารย์ให้เพียงพอและเร่งพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

ที่มา : วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมีนาคม 2565 “ระบบการศึกษาและแผนพัฒนาอาชีวะศึกษาของจีน”