1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมรถไฟ

Railway Engineering Technology (铁道工程技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ดิน การสำรวจทางวิศวกรรม วิศวกรรมรถไฟ และการออกแบบทางรถไฟและรถไฟใต้ดิน การก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพ การกำกับดูแล การบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น การคัดเลือก สำรวจและออกแบบเส้นทางรถไฟ การวัดและการก่อสร้างทางรถไฟและรถไฟใต้ดิน การวางแผนและออกแบบสถานีรถไฟ การบำรุงรักษาและบำรุงรักษารางรถไฟ เป็นต้น

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น การสำรวจทางวิศวกรรมรถไฟ การเขียนแบบวิศวกรรมและ CAD กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ดินและการทดสอบธรณีเทคนิค วัสดุก่อสร้าง ธรณีวิทยาวิศวกรรม หลักการออกแบบโครงสร้าง เส้นทางรถไฟและสถานี วิศวกรรมดินฐานราก และรางรถไฟ

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมรถไฟ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Shaanxi Railway Engineering Vocational and Technical College5★
2Shijiazhuang Railway Vocational and Technical College5★
3Liuzhou Railway Vocational and Technical College4★
4Liaoning Railway Vocational and Technical College4★
5Hunan High-speed Railway Vocational and Technical College4★
6Harbin Railway Vocational and Technical College4★
7Guangzhou Railway Vocational and Technical College4★
8Nanjing Railway Vocational and Technical College4★
9Shandong Vocational College4★
10Hunan Railway Technology Vocational and Technical College4★

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมของรถไฟความเร็วสูง

High-speed Railway Comprehensive Maintenance Technology (高速铁路综合维修技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแบบบูรณาการและเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ลู่วิ่ง สะพานและท่อระบายน้ำ อุโมงค์ สัญญาณ เครือข่ายพลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้า และอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และสามารถดำเนินการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟความเร็วสูงและการบำรุงรักษาทางรถไฟความเร็วทั่วไปอย่างครอบคลุม

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น เทคโนโลยีการวัดความแม่นยำของโครงสร้างพื้นฐานรางความเร็วสูง การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับโครงสร้างพื้นฐานรางความเร็วสูง การสร้างและบำรุงรักษาสายรถไฟความเร็วสูง การสร้างและบำรุงรักษาสะพานรถไฟความเร็วสูงและอุโมงค์ ระบบไฟฟ้า 4 ระบบ (การสื่อสาร สัญญาณ กำลังไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า) การสร้างอุปกรณ์สัญญาณรางความเร็วสูง และการบำรุงรักษา การก่อสร้างโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง การดำเนินงานและการบำรุงรักษา

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมของรถไฟความเร็วสูง ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Deyang Urban Rail Transit Vocational College5★
2Liaoning Railway Vocational and Technical College4★
3Guangzhou Railway Vocational and Technical College4★
4Nanjing Railway Vocational and Technical College4★
5Heilongjiang Vocational and Technical College of Transportation4★
6Shijiazhuang Railway Vocational and Technical College3★
7Zhengzhou Railway Vocational and Technical College3★
8Hunan High-speed Railway Vocational and Technical College3★
9Sichuan Railway Vocational College3★
10Xi’an Railway Vocational and Technical College3★

3. สาขาวิชาอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟอัตโนมัติ

Railway Signal Automatic Control (铁道信号自动控制)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน หลักการทำงาน ตัวชี้วัดทางเทคนิค มาตรฐานการบำรุงรักษาและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างของอุปกรณ์สัญญาณทางรถไฟ และมีความสามารถในการติดตั้ง ตรวจแก้จุดบกพร่อง บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์สัญญาณรถไฟเป็นประจำ และมีส่วนร่วมในการผลิต การก่อสร้าง การว่าจ้าง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์สัญญาณรถไฟ เป็นบุคลากรด้านเทคนิคและทักษะคุณภาพสูงสำหรับการบำรุงรักษา การจัดการ การออกแบบและการก่อสร้างทางวิศวกรรม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสัญญาณรถไฟ การบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติของสถานีรถไฟ การบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติของส่วนรถไฟ การบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติของการดำเนินงานรถไฟ การออกแบบและสร้างสัญญาณรถไฟ แอปพลิเคชันและบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสัญญาณรถไฟแบบรวมศูนย์

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟอัตโนมัติ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Nanjing Railway Vocational and Technical College5★
2Wuhan Railway Vocational and Technical College5★
3Zhengzhou Railway Vocational and Technical College4★
4Hunan High-speed Railway Vocational and Technical College4★
5Shandong Vocational College4★
6Liuzhou Railway Vocational and Technical College4★
7Jilin Railway Vocational and Technical College4★
8Liaoning Railway Vocational and Technical College4★
9Harbin Railway Vocational and Technical College4★
10Hunan Railway Technology Vocational and Technical College3★

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจ่ายพลังงานรถไฟ

Railway Power Supply Technology (铁道供电技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจ่ายไฟทางรถไฟ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยี PLC เทคโนโลยีควบคุมการแปลงความถี่ ระบบจ่ายและจ่ายไฟ การก่อสร้าง การจัดการการดำเนินงาน การทดสอบอุปกรณ์ การทดสอบเดินเครื่องและการบำรุงรักษา การก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงรางรถไฟ การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การบำรุงรักษาและการจัดการอุปกรณ์สถานีย่อย การก่อสร้างและบำรุงรักษาการจ่ายกำลังไฟฟ้า การติดตั้งกำลังและระบบไฟฟ้า

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรถไฟ เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า พื้นฐานของไฟฟ้า การควบคุมไฟฟ้าและ PLC เทคโนโลยีการควบคุมการแปลงความถี่ โครงข่ายกระแสไฟฟ้ารถไฟ ระบบการจัดหาและจัดจำหน่าย เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง การป้องกันระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีการตรวจสอบสถานีย่อย

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจ่ายพลังงานรถไฟ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Guangzhou Railway Vocational and Technical College5★
2Hunan Railway Vocational and Technical College5★
3Jilin Railway Vocational and Technical College4★
4Nanjing Railway Vocational and Technical College4★
5Harbin Railway Vocational and Technical College4★
6Zhengzhou Railway Vocational and Technical College4★
7Heilongjiang Vocational and Technical College of Transportation4★
8Sichuan Railway Vocational College4★
9Liaoning Railway Vocational and Technical College4★
10Xi’an Railway Vocational and Technical College4★

5. สาขาวิชาการผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

Machinery Manufacturing and Automation (机械制造及自动化)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับการเตรียมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนทั่วไป การออกแบบและการเลือกเครื่องมือ การประมวลผลการควบคุมทั่วไปและเชิงตัวเลข การตรวจสอบคุณภาพและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้า ความสามารถในการเตรียมเทคโนโลยีการประมวลผลทางกล การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลขและการประมวลผล เครื่องจักรกล การติดตั้งและการแก้จุดบกพร่องผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องกล การบำรุงรักษาสายการผลิตสำหรับการติดตั้งและการว่าจ้างอุปกรณ์ไฟฟ้าและการจัดการไซต์การผลิต

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น การเขียนแบบเครื่องกล กลศาสตร์วิศวกรรม พื้นฐานของการออกแบบเครื่องกล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิกส์และนิวเมติก อุปกรณ์การผลิตเครื่องจักร เทคโนโลยีการควบคุมเชิงตัวเลข ระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมการควบคุมสมัยใหม่ การฝึกอบรมปฏิบัติของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรสมัยใหม่

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาการผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Shaanxi Industrial Vocational and Technical College5★
2Zhejiang Electromechanical Vocational and Technical College5★
3Nanjing Polytechnic University4★
4Tianjin Vocational University4★
5Sichuan Engineering Vocational and Technical College4★
6Jinhua Vocational and Technical College4★
7Wuxi Vocational and Technical College4★
8Inner Mongolia Electromechanical Vocational and Technical College4★
9Shaanxi National Defense Industry Vocational and Technical College4★
10Hebei Electromechanical Vocational and Technical College3★

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์

Mechatronics Technology (机电一体化技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมวลผลทางกล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีการทดสอบ ไฮดรอลิกและนิวแมติก เทคโนโลยีควบคุมไฟฟ้า เทคโนโลยีสายการผลิตอัตโนมัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้า และมีความสามารถในการใช้งาน ติดตั้ง ตรวจแก้จุดบกพร่อง บำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์และทำงานในสายการผลิตอัตโนมัติ การจัดการเทคโนโลยีการผลิต และการออกแบบเสริมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น การเขียนแบบเครื่องกล การออกแบบและแปรรูปเครื่องกล เทคโนโลยีนิวเมติกและไฮดรอลิก ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมไฟฟ้าและ PLC สายการผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การบำรุงรักษาและการจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Beijing Industrial Vocational and Technical College5★
2Henan Industrial Vocational and Technical College5★
3Inner Mongolia Electromechanical Vocational and Technical College5★
4Harbin Vocational and Technical College5★
5Guangdong Industry Technical College5★
6Anhui Electromechanical Vocational and Technical College5★
7Shaanxi Energy Vocational and Technical College5★
8Zhejiang Electromechanical Vocational and Technical College5★
9Nanjing Polytechnic University5★
10Suzhou Industrial Vocational and Technical College5★

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Industrial Robot Technology (工业机器人技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการติดตั้ง การว่าจ้าง และการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การออกแบบโครงสร้างเครื่องกล การจัดการไฟฟ้า เทคโนโลยีการตรวจจับ การจัดการอัจฉริยะ และสามารถมีส่วนร่วมในการจำลอง การเขียนโปรแกรม การดีบัก การดำเนินการและการขายระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการบำรุงรักษาและการจัดการระบบแอปพลิเคชันหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การจัดการการผลิต และความสามารถคุณภาพสูงและมีทักษะสูงที่ให้บริการในแนวหน้าของการผลิต

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น ระบบกลไกของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการมองเห็นและการตรวจจับของหุ่นยนต์ แอปพลิเคชันและการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี Fieldbus และการประยุกต์ การวาดแบบเครื่องกล ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ หุ่นยนต์เชิงอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้จริง ทักษะการใช้งานและการใช้งาน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเซนเซอร์ หลักการและชิ้นส่วนของเครื่องจักร

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Changzhou Electromechanical Vocational and Technical College5★
2Anhui Electromechanical Vocational and Technical College5★
3Suzhou Industrial Vocational and Technical College5★
4Tianjin Electromechanical Vocational and Technical College5★
5Liuzhou Vocational and Technical College5★
6Hunan Polytechnic Vocational and Technical College5★
7Liaoning Electromechanical Vocational and Technical College5★
8Hunan Electromechanical Vocational and Technical College5★
9Wuxi Vocational and Technical College5★
10Guangdong Industry Technical College5★

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์

Computer Application Technology (计算机应用技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสร้างระบบแอปพลิเคชันข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น พื้นฐานคอมพิวเตอร์ การประกอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนและการผลิตเว็บไซต์ หลักการและแอปพลิเคชันฐานข้อมูล หลักการไมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี/จาวา การออกแบบกราฟิกและการผลิต การเขียนโปรแกรม NET และเทคโนโลยีการประมวลผลกราฟิกและรูปภาพ

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Changzhou Information Vocational and Technical College5★
2Shenzhen Polytechnic5★
3Beijing Information Vocational and Technical College5★
4Shenzhen Information Vocational and Technical College5★
5Lanzhou Resource and Environment Vocational and Technical College5★
6Zibo Vocational College5★
7Zhejiang Economic and Trade Vocational and Technical College5★
8Luoyang Vocational and Technical College5★
9Texas Vocational and Technical College5★
10Zhengzhou Railway Vocational and Technical College5★

9. สาขาวิชาบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence Technology Services (人工智能技术服务)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันของปัญญาประดิษฐ์ มีความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การจัดการและบำรุงรักษาระบบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ การรวมระบบและการดำเนินงานและการบำรุงรักษา การขายผลิตภัณฑ์และการให้คำปรึกษา การสนับสนุนด้านเทคนิคก่อนการขายและหลังการขาย

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น การประมวลผลชุดข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการคำนวณและการจัดเก็บแบบกระจาย การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก การรับรู้และความเข้าใจที่ชาญฉลาด การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การตลาดและบริการผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Guangdong Vocational College of Science and Technology5★
2Zhengzhou Railway Vocational and Technical College5★
3Hubei Vocational and Technical College5★
4Nanjing Polytechnic University5★
5Shenzhen Polytechnic5★
6Chongqing Electronic Engineering Vocational College5★
7Zhengzhou Vocational College of Commerce, Trade and Tourism5★
8Hainan Vocational and Technical College5★
9Hunan Electromechanical Vocational and Technical College4★
10Sanya City Vocational College4★

10. สาขาวิชาการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้าของอากาศยาน

Aircraft Mechanical and Electrical Equipment Maintenance (飞机机电设备维修)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับไฟฟ้าของเครื่องบิน ระบบจ่ายไฟของเครื่องบิน ระบบและอุปกรณ์เสริมของเครื่องบิน มีความสามารถในการบำรุงรักษาระบบเครื่องกลไฟฟ้าและอุปกรณ์ของเครื่องบินพลเรือน และเป็นบุคลากรด้านเทคนิคและทักษะคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาระบบเครื่องกลไฟฟ้าของเครื่องบินพลเรือนและงานอื่น ๆ

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น พื้นฐานอากาศพลศาสตร์และหลักการบิน ปัจจัยมนุษย์และข้อบังคับการบิน การเขียนแบบเครื่องกล พื้นฐานโครงสร้างอากาศยาน พื้นฐานเทคโนโลยีการบำรุงรักษาการบิน พื้นฐานเครื่องยนต์กังหันก๊าซ ระบบเครื่องยนต์กังหันก๊าซ ระบบกำลังของเครื่องบิน พื้นฐานไฟฟ้าของเครื่องบิน ระบบอากาศยานและอุปกรณ์เสริม

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้าของอากาศยาน ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Guangzhou Civil Aviation Vocational and Technical College5★
2Xi’an Aviation Vocational and Technical College5★
3Chengdu Aviation Vocational and Technical College5★
4Sanya Aviation Tourism Vocational College5★
5Zhejiang Communications Vocational and Technical College4★
6Zhengde Vocational and Technical College4★
7Shanghai Civil Aviation Vocational and Technical College4★
8Jiangxi Aviation Vocational and Technical College4★
9Jiangsu Aviation Vocational and Technical College4★
10Beijing Electronic Science and Technology Vocational College4★

11. สาขาวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน

Hydrogen energy technology application (氢能技术应用)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับทางเทคนิคของเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน และสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตไฮโดรเจน การจัดการกระบวนการผลิตไฮโดรเจน การจัดเก็บไฮโดรเจน การขนส่ง และการเติมสำหรับด้านเทคนิคของการเตรียมและการใช้งานเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และเป็นบุคลากรด้านเทคนิคและทักษะคุณภาพสูงสำหรับการประกอบและบำรุงรักษาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน การประยุกต์ใช้พลังงานไฮโดรเจน

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมไฮโดรเจน เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง การจัดเก็บไฮโดรเจน เทคโนโลยีการขนส่งและการเติม เทคโนโลยีการใช้พลังงานไฮโดรเจน เทคโนโลยีความปลอดภัยพลังงานไฮโดรเจน และเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อม

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Changchun Automobile Industry College5★
2Wuwei Vocational College4★

12. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่

New Energy Vehicle Technology (新能源汽车技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พลังงานใหม่ เทคโนโลยีตัวถังรถยนต์พลังงานใหม่ มอเตอร์ขับเคลื่อนและเทคโนโลยีการควบคุม โครงสร้างยานพาหนะพลังงานใหม่ เทคโนโลยีการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ การชาร์จเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ และการบำรุงรักษา

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น หลักการและการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า พลังงานแบตเตอรี่และมอเตอร์ไดรฟ์ เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและพลังงานใหม่สำหรับรถยนต์ โครงสร้างตัวถังรถยนต์และการบำรุงรักษา การก่อสร้างและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์ ประสิทธิภาพและการทดสอบรถยนต์ เทคโนโลยีการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของร่างกายยานยนต์ ประกันภัยรถยนต์และการเรียกร้อง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Changchun Automobile Industry College5★
2Zibo Vocational College5★
3Hubei Transportation Vocational and Technical College5★
4Beijing Industrial Vocational and Technical College5★
5Guizhou Vocational and Technical College of Transportation5★
6Hunan Automotive Engineering Vocational College5★
7Sichuan Hope Automobile Vocational College5★
8Jinhua Vocational and Technical College5★
9Zhejiang Industrial Vocational and Technical College5★
10Hunan Electric Vocational and Technical College5★

13. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ

Intelligent Vehicle Technology (汽车智能技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การควบคุมโปรแกรม การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบนวัตกรรมทางกลและเทคโนโลยีอื่น ๆ บุคลากรด้านเทคนิคและทักษะคุณภาพสูงที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เครือข่ายอัจฉริยะและทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และระบบไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ชิปตัวเดียวและเทคโนโลยีบัส การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การตรวจจับและบำรุงรักษารถยนต์ผิดพลาด เทคโนโลยีการควบคุมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการเครื่องยนต์และทฤษฎีรถยนต์ เทคโนโลยีการถอดประกอบรถยนต์ ประสิทธิภาพและการทดสอบยานยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Hunan Automotive Engineering Vocational College5★
2Tianjin Binhai Automotive Engineering Vocational College5★
3Henan Vocational and Technical College5★
4Jiujiang Vocational and Technical College5★
5Hunan Electromechanical Vocational and Technical College5★
6Dawn Vocational University4★
7Tianfu New District Information Vocational College4★
8Changchun Automobile Industry College4★
9Heyuan Vocational and Technical College4★
10Chongqing Industrial and Commercial Vocational College4★

14. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

Electronics Manufacturing Technology (电子产品制造技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ วัสดุและกระบวนการผลิต และมาตรฐานกระบวนการและการทดสอบความรู้ทางเทคนิค มีความสามารถในการติดตั้ง ตรวจแก้จุดบกพร่อง ใช้งาน บำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์การผลิตอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ​​มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบุคลากรด้านเทคนิคและทักษะคุณภาพสูงในการผลิตอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิต ทดสอบ จัดการ และออกแบบการประกอบพื้นผิวและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการประกอบอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการประกอบพื้นผิวและอุปกรณ์ การออกแบบส่วนประกอบแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การทดสอบออนไลน์ การฝึกอบรมกระบวนการ SMT การฝึกอบรมอุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ การควบคุมไฟฟ้าและ PLC

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Changchun Automobile Industry College5★
2Zibo Vocational College5★
3Hubei Transportation Vocational and Technical College4★
4Beijing Industrial Vocational and Technical College4★
5Guizhou Vocational and Technical College of Transportation4★
6Hunan Automotive Engineering Vocational College4★
7Sichuan Hope Automobile Vocational College4★
8Jinhua Vocational and Technical College4★
9Zhejiang Industrial Vocational and Technical College4★
10Hunan Electric Vocational and Technical College3★

15. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่

Modern Logistics Management (现代物流管理)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่ การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญทฤษฎี วิธีการ และทักษะพื้นฐานของการจัดการโลจิสติกส์ในด้านการผลิตสมัยใหม่ การดำเนินงานและการไหลเวียนด้วยความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์โลจิสติกส์เพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในการจัดการโลจิสติกส์ ตัวอย่างเช่น การดำเนินงาน การยกเครื่อง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์โลจิสติกส์ การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ธุรกิจโลจิสติกส์ เช่น การจัดซื้อ การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การจัดจำหน่าย และการจัดการข้อมูลของสินค้า

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น การจัดการคลังสินค้า การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง การจัดการองค์กรโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์บุคคลที่สามและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การวางแผนและออกแบบโปรแกรมโลจิสติกส์

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Tianjin Transportation Vocational College5★
2Zhejiang Economic Vocational and Technical College5★
3Hunan Modern Logistics Vocational and Technical College5★
4Liaoning Economic Vocational and Technical College5★
5Guangxi Vocational and Technical College5★
6Wuhan Transportation Vocational College5★
7Ningbo Vocational and Technical College5★
8Shenzhen Polytechnic5★
9Chongqing Urban Management Vocational College5★
10Kunming Industrial Vocational and Technical College5★

16. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี

Petrochemical Technology (石油化工技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับการใช้งานพื้นฐานของเทคโนโลยีการผลิตปิโตรเคมี และฝึกอบรมทางเทคนิคเบื้องต้นทางวิชาชีพในการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตเอทิลีน การใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ความปลอดภัยทางเคมี ฯลฯ และสามารถกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การผลิตเอทิลีน ปิโตรเคมี ทำงานในการดำเนินการผลิตการจัดการคุณภาพทางเทคนิค การตรวจสอบคุณภาพ การออกแบบทางวิศวกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน อุตสาหกรรมเคมีอินทรีย์ การจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ หลักการทางเคมี เทคโนโลยีการแปรรูปปิโตรเลียม วิศวกรรมการกลั่นปิโตรเลียม การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เทคโนโลยีการแปรรูปและการผลิตปิโตรเลียม การจัดเก็บน้ำมัน เทคโนโลยีการขนส่ง เครื่องมืออัตโนมัติของสารเคมี

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Lanzhou Petrochemical Vocational and Technical College5★
2Dongying Vocational College4★
3Liaoning Petrochemical Vocational and Technical College4★
4Chengde Petroleum College4★
5Hunan Petrochemical Vocational and Technical College4★
6Yangzhou Industrial Vocational and Technical College4★
7Karamay Vocational and Technical College4★
8Jilin Industrial Vocational and Technical College3★
9Shaanxi Industrial Vocational and Technical College3★
10Guangzhou Vocational College of Engineering and Technology3★

17. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเคมี

Chemical Biotechnology (化工生物技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเคมี การออกแบบกระบวนการและการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ทรัพยากรอย่างครอบคลุมในอุตสาหกรรมอาหารและหมัก และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางชีวเคมี ความเชี่ยวชาญทางชีวเคมีและทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น เคมีอนินทรีย์ การวิเคราะห์ทางเคมี เคมีอินทรีย์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการแยกสารทางชีวเคมี วิศวกรรมเอนไซม์ วิศวกรรมการหมัก เทคโนโลยีชีวเภสัชกรรม การทดสอบเทคโนโลยีชีวภาพ

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเคมี ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Guangdong Industry Technical College5★
2Binzhou Vocational College4★
3Jiaozuo University4★
4Liaoning Petrochemical Vocational and Technical College3★
5Dongying Vocational College3★
6Kunming Metallurgical College3★

18. สาขาวิชาเกษตรสมัยใหม่

Modern Agricultural Technology (现代农业技术)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ อุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ฯลฯ และผสมผสานเทคโนโลยีการเกษตรแบบดั้งเดิมเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กระแสไฟฟ้า และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการเพาะปลูกแบบไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีการทำฟาร์มเรือนกระจกอัจฉริยะ และเทคโนโลยีการฉีดพ่นด้วยโดรน

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น การดำเนินงานและการจัดการวิสาหกิจการเกษตรสมัยใหม่ อุปกรณ์การเกษตรที่ทันสมัย เทคโนโลยีการผลิตพืชผล เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและการจัดการข้อมูล การจัดการเกษตรสมัยใหม่ การวางแผนและออกแบบสวนเกษตรสมัยใหม่ การจัดการและบริการสินค้าเกษตร การจัดการและบริการวัสดุการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาการเกษตรสมัยใหม่ ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Jiangsu Agriculture and Forestry Vocational and Technical College5★
2Suzhou Agricultural Vocational and Technical College5★
3Xianning Vocational and Technical College4★
4Cangzhou Vocational and Technical College4★
5Jiangsu Agriculture and Animal Husbandry Science and Technology Vocational College4★
6Henan Agricultural Vocational College4★
7Enshi Vocational and Technical College4★
8Huanggang Vocational and Technical College4★
9Meishan Vocational and Technical College4★
10Huaihua Vocational and Technical College3★

19. สาขาวิชาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

International Economy and Trade (国际经济与贸易)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการค้า เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ เข้าใจสภาพเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่และสถานะการพัฒนา  กฎหมายและแนวปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีอยู่และข้อปฏิบัติล่าสุด การดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและทักษะการดำเนินงานขั้นพื้นฐาน กระบวนการดำเนินการนำเข้าและส่งออกการค้า ทักษะการกรอกเอกสารการค้าต่างประเทศ จดหมายการค้าต่างประเทศเพื่อเจรจาธุรกิจ

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น พื้นฐานของกฎหมายเศรษฐกิจ ทฤษฎีและการปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศ การเงินและธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ บริการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศและเอกสาร แนวปฏิบัติด้านศุลกากร

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Yiwu Vocational and Technical College of Industry and Commerce5★
2Hainan Economic and Trade Vocational and Technical College5★
3Jiangxi Vocational College of Foreign Languages and Foreign Trade4★
4Guangdong Vocational College of Science and Technology4★
5Hunan Foreign Trade Vocational College4★
6Wuxi Commercial Vocational and Technical College4★
7Urumqi Vocational University4★
8Ningbo Vocational and Technical College4★
9Shandong Business Vocational College4★
10Guangxi International Business Vocational and Technical College3★

20. สาขาวิชาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

Cross-border E-Commerce (跨境电子商务)

ข้อมูลสาขาวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การตลาดเครือข่ายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนคุณภาพสูง การวางแผนงาน การทำงานของแพลตฟอร์ม การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดด้วยภาพ การบริการลูกค้าออนไลน์ และงานอื่นๆ

ตัวอย่างวิชาที่ศึกษา เช่น แนวปฏิบัติของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การวิเคราะห์ข้อมูล อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและแอปพลิเคชัน การวางแผนการตลาดอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การออกแบบภาพอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การบริการลูกค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การจัดซื้อจัดจ้างอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและการจัดการโลจิสติกส์

การจัดอันดับสถาบันอาชีวศึกษาสาขาวิชาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ปี 2564

อันดับชื่อสถาบันระดับ
1Zhejiang Economic and Trade Vocational and Technical College5★
2Jiangsu Economic and Trade Vocational and Technical College5★
3Jiangxi Vocational College of Foreign Languages and Foreign Trade5★
4Harbin Vocational and Technical College5★
5Yiwu Vocational and Technical College of Industry and Commerce5★
6Anhui Commerce and Trade Vocational and Technical College5★
7Wuxi Commercial Vocational and Technical College5★
8Zhejiang Commercial Vocational and Technical College5★
9Zhejiang Economic Vocational and Technical College5★
10Jieyang Vocational and Technical College5★

ที่มา : วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมีนาคม 2565 “ระบบการศึกษาและแผนพัฒนาอาชีวะศึกษาของจีน”