รายชื่อสาขาวิชาอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีในจีน

รายชื่อสาขาวิชาอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีในจีน
Higher Vocational Education Undergraduate Major in China

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

แหล่งข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_953/202103/t20210319_521135.html

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]