รายชื่อสาขาวิชาอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีในจีน
Higher Vocational Education Undergraduate Major in China

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

แหล่งข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_953/202103/t20210319_521135.html