ที่มา : วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 “หน่วยงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน”