โครงสร้างคณะมุขมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Council)

คณะมุขมนตรี หรือ คณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国务院, The State Council of the People’s Republic of China) หรือเรียกว่า รัฐบาลกลางของประชาชน (中央人民政府, Central People’s Government) เป็นหน่วยงานหลักทางปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเป็นองค์กรบริหารของหน่วยงานสูงสุดแห่งอำนาจรัฐและเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของรัฐ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาแห่งรัฐ รัฐมนตรี คณะกรรมการ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และเลขาธิการ ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาแห่งรัฐฯ มีหน้าที่รับผิดชอบงานประจำวันของสภาแห่งรัฐฯ


1. สำนักงานกลางสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน

General Office of the State Council of the People’s Republic of China

中华人民共和国国务院办公厅

สำนักงานกลางสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ สำนักงานกลางคณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (ย่อมาจาก General Office of the State Council หรือ State Office, English: General Office of the State Council of the People’s Republic of China) ก่อตั้งเมื่อ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1949 เป็นหน่วยงานบริหารงานประจำวันของสภาแห่งรัฐฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของรัฐกิจ ให้คำแนะนำและกำกับดูแล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลทั่วประเทศ และเป็นผู้รับผิดชอบงานประจำวันของสภาแห่งรัฐฯ

ตามแผนการปฏิรูปสถาบันของสภาแห่งรัฐฯที่ได้รับอนุมัติในสมัยแรกของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 11 และตามประกาศของคณะมนตรีรัฐกิจว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน (ออกเมื่อ [2008] ฉบับที่ 11) ให้มีการจัดตั้งสำนักงานกลางของสภาแห่งรัฐฯ เพื่อดำเนินงานบริหารจัดการงานประจำวันของสภาแห่งรัฐฯ


2. หน่วยงานของสภาแห่งรัฐที่กำกับดูแล

国务院组成部门

กระทรวงในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้แก่

 1. กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)
 2. กระทรวงกลาโหม (Ministry of National Defense)
 3. กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)
 4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology)
 5. กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ministry of Industry and Information Technology)
 6. กระทรวงพิทักษ์สันติราษฎร์ (Ministry of Public Security)
 7. กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ (Ministry of State Security)
 8. กระทรวงกิจการพลเรือน (Ministry of Civil Affairs)
 9. กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)
 10. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)
 11. กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคม (Ministry of Human Resources and Social Security)
 12. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (Ministry of Natural Resources)
 13. กระทรวงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (Ministry of Ecological Environment)
 14. กระทรวงที่อยู่อาศัยและพัฒนาตัวเมืองกับชนบท (Ministry of Housing and Urban-Rural Development)
 15. กระทรวงคมนาคมและการขนส่ง (Ministry of Transport)
 16. กระทรวงชลประทาน (Ministry of Water Resources)
 17. กระทรวงเกษตรและชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Affairs)
 18. กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)
 19. กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Culture and Tourism)
 20. กระทรวงการทหารผ่านศึก (Ministry of Veterans Affairs)
 21. กระทรวงจัดการภาวะฉุกเฉิน (Ministry of Emergency Management)
 22. ธนาคารประชาชนจีน (ธนาคารกลาง) (People’s Bank of China)
 23. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (National Audit Office)
 24. คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ (National Development and Reform Commission)
 25. คณะกรรมการกิจการชนเผ่าแห่งชาติ (State Ethnic Affairs Commission)
 26. คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติ (National Health Commission)

หมายเหตุ

 • กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงรักษาป้ายชื่อของคณะกรรมการภาษาและการเขียนแห่งชาติ
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงรักษาป้ายชื่อของคณะบริหารกิจการผู้เชี่ยวชาญการต่างประเทศของรัฐ
 • กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงรักษาป้ายชื่อขององค์การอวกาศแห่งชาติและสำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งชาติ
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ยังคงรักษาป้ายชื่อของสำนักงานมหาสมุทรแห่งชาติ
 • กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ยังคงรักษาป้ายชื่อของสำนักงานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ

3. หน่วยงานพิเศษภายใต้สภาแห่งรัฐฯ

国务院直属特设机构

หน่วยงานพิเศษภายใต้สภาแห่งรัฐฯ คือ คณะกรรมการกำกับและบริหารทรัพย์สินของรัฐ (State Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council: SASAC) ประกอบด้วย 97 บริษัท ได้แก่

– คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ –

 1. China National Nuclear Corporation
 2. China Aerospace Science and Technology Corporation
 3. China Aerospace Science and Industry Corporation
 4. Aviation Industry Corporation of China Limited
 5. China State Shipbuilding Corporation
 6. China Ordnance Industry Group Co., Ltd.
 7. China Ordnance Equipment Group Co., Ltd.
 8. China Electronics Technology Group Co., Ltd.
 9. China Aviation Engine Group Co., Ltd.
 10. China Rongtong Asset Management Group Co., Ltd.
 11. China National Petroleum Corporation
 12. China Petrochemical Corporation
 13. China National Offshore Oil Corporation
 14. National Petroleum and Natural Gas Pipeline Network Group Co., Ltd.
 15. State Grid Corporation of China
 16. China Southern Power Grid Co., Ltd.
 17. China Huaneng Group Co., Ltd.
 18. China Datang Group Co., Ltd.
 19. China Huadian Group Co., Ltd.
 20. State Power Investment Group Co., Ltd.
 21. China Three Gorges Corporation Limited
 22. National Energy Investment Group Co., Ltd.
 23. China Telecom Group Co., Ltd.
 24. China United Network Communications Group Co., Ltd.
 25. China Mobile Communications Group Co., Ltd.
 26. China Satellite Network Group Co., Ltd.
 27. China Electronics Information Industry Group Co., Ltd.
 28. China FAW Group Co., Ltd.
 29. Dongfeng Motor Group Co., Ltd.
 30. China First Heavy Group Co., Ltd.
 31. China National Machinery Industry Corporation
 32. Harbin Electric Group Co., Ltd.
 33. China Dongfang Electric Group Co., Ltd.
 34. Ansteel Group Co., Ltd.
 35. China Baowu Iron and Steel Group Co., Ltd.
 36. Aluminum Corporation of China Limited
 37. China COSCO Shipping Corporation Limited
 38. China Aviation Group Co., Ltd.
 39. China Eastern Airlines Group Co., Ltd.
 40. China Southern Airlines Group Co., Ltd.
 41. Sinochem Holding Co., Ltd.
 42. COFCO Corporation Limited
 43. China Minmetals Corporation
 44. China General Technology (Group) Holding Co., Ltd.
 45. China State Construction Engineering Corporation Limited
 46. China Grain Reserve Management Group Co., Ltd.
 47. National Development and Investment Group Co., Ltd.
 48. China Merchants Group Co., Ltd.
 49. China Resources (Holdings) Co., Ltd.
 50. China Tourism Group Co., Ltd. [Hong Kong China Travel (Group) Co., Ltd.]
 51. Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.
 52. China Energy Conservation and Environmental Protection Group Co., Ltd.
 53. China International Engineering Consulting Co., Ltd.
 54. China Chengtong Holding Group Co., Ltd.
 55. China China Coal Energy Group Co., Ltd.
 56. China Coal Science and Industry Group Co., Ltd.
 57. China Machinery Research Institute Group Co., Ltd.
 58. China Sinosteel Corporation
 59. China Iron and Steel Research and Technology Group Co., Ltd.
 60. China National Chemical Engineering Group Co., Ltd.
 61. China Salt Industry Group Co., Ltd.
 62. China National Building Materials Group Co., Ltd.
 63. China Nonferrous Metals Mining Group Co., Ltd.
 64. China Rare Earth Group Co., Ltd.
 65. Youyan Technology Group Co., Ltd.
 66. Mining and Metallurgy Technology Group Co., Ltd.
 67. China International Technical Intelligence Cooperation Group Co., Ltd.
 68. China Academy of Building Research Co., Ltd.
 69. CRRC Corporation Limited
 70. China Railway Communication Signal Group Co., Ltd.
 71. China Railway Engineering Group Co., Ltd.
 72. China Railway Construction Group Co., Ltd.
 73. China Communications Construction Group Co., Ltd.
 74. China Information and Communication Technology Group Co., Ltd.
 75. China Agricultural Development Group Co., Ltd.
 76. China Forestry Group Co., Ltd.
 77. China National Pharmaceutical Group Co., Ltd.
 78. China Poly Group Co., Ltd.
 79. China Construction Technology Co., Ltd.
 80. General Administration of Metallurgical Geology of China
 81. General Administration of Coal Geology of China
 82. Xinxing Jihua Group Co., Ltd.
 83. China Civil Aviation Information Group Co., Ltd.
 84. China Aviation Fuel Group Co., Ltd.
 85. China Aviation Supplies Group Co., Ltd.
 86. China Power Construction Group Co., Ltd.
 87. China Energy Construction Group Co., Ltd.
 88. China Aneng Construction Group Co., Ltd.
 89. China Gold Group Co., Ltd.
 90. China General Nuclear Power Corporation
 91. China Hualu Group Co., Ltd.
 92. Overseas Chinese Town Group Co., Ltd.
 93. Nam Kwong (Group) Co., Ltd. [China Nam Kwong Group Co., Ltd.]
 94. China Electric Equipment Group Co., Ltd.
 95. China Logistics Group Co., Ltd.
 96. China Guoxin Holdings Co., Ltd.
 97. China Inspection and Certification (Group) Co., Ltd.

4. สถาบัน/หน่วยงานโดยตรงภายใต้สภาแห่งรัฐฯ

国务院直属机构

 1. กรมศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People’s Republic of China หรือ GACC)
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The State Administration for Market Supervision: SAMR)
 3. การกีฬาแห่งชาติจีน (General Administration of Sport of China)
 4. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (China International Development Cooperation Agency)
 5. สำนักงานที่ปรึกษาสภาแห่งรัฐ (Counsellors’ Office of the State Council of the People’s Republic of China)
 6. สำนักงานสรรพากร (State Taxation Administration)
 7. สำนักงานการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ  (National Radio and Television Administration)
 8. สำนักสถิติแห่งชาติ (National Bureau of Statistics)
 9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare Security Administration of The People’s Republic of China)
 10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (National Government Offices Administration)

5. สำนักงานของสภาแห่งรัฐ

国务院办事机构

 1. สำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊าแห่งสภาแห่งรัฐ (Hong Kong And Macao Affairs Office Of The State Council)
 2. สำนักงานวิจัยสภาแห่งรัฐ (State Council Research Office)

6. สถาบันโดยตรงภายใต้สภาแห่งรัฐ

国务院直属事业单位

 1. สำนักข่าวซินหัว (China Xinhua News)
 2. (Chinese Academy of Social Sciences: CASS)
 3. ศูนย์วิจัยการพัฒนาสภาแห่งรัฐ (Development Research Center of the State Council)
 4. กรมอุตุนิยมวิทยาจีน (China Meteorological Administration)
 5. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีน (China Securities Regulatory Commission: CSRC)
 6. สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Chinese Academy of Sciences: CAS)
 7. สถาบันบัณฑิตวิศวกรรม (Chinese Academy of Engineering: CAE)
 8. สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Central Television: CCTV)
 9. คณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัยแห่งชาติจีน (China Banking and Insurance Regulatory Commission)

7. หน่วยงานของรัฐที่จัดการโดยกระทรวงและคณะกรรมาธิการภายใต้สภาแห่งรัฐ

国务院部委管理的国家局

หน่วยงานของรัฐที่จัดการโดยหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสภาแห่งรัฐ

 1. สำนักงานจดหมายและการเยี่ยมเยือนของรัฐ (National Public Complaints and Proposals Administration) (บริหารงานโดยสำนักงานสภาแห่งรัฐ)
 2. สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ (National Energy Administration: NEA) (บริหารโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ)
 3. สำนักงานบริหารการผูกขาดยาสูบแห่งรัฐ (State Tobacco Monopoly Administration) (บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 4. สำนักงานบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าของจีน(National Forest and Grassland Administration) (บริหารโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ)
 5. สำนักงานบริหารการบินพลเรือนของจีน (The Civil Aviation Administration of China: CAAC) (บริหารโดยกระทรวงคมนาคม)
 6. National Cultural Heritage Administration: NCHA) (บริหารโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว)
 7. สำนักกํากับดูแลความปลอดภัยและปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจีน (National Mine Safety Administration) (บริหารโดยกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน)
 8. องค์การเภสัชกรรม (บริหารโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The State Administration for Market Supervision: SAMR)
 9. สำนักงานบริหารจัดการสต็อกข้าวและวัสดุแห่งชาติ (National Food and Strategic Reserves Administration) (บริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ)
 10. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (State Administration of Science, Technology and Industry for National Defence, PRC) (บริหารงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 11. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ (National Immigration Administration) (บริหารโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ)
 12. National Railway Administration of the people’s republic of China) (บริหารโดยกระทรวงคมนาคม)
 13. การไปรษณีย์แห่งชาติจีน (People’s Republic of China State Post Bureau) (บริหารโดยกระทรวงคมนาคม)
 14. สถาบันการแพทย์แผนจีน (National Administration of Traditional Chinese Medicine) (บริหารงานโดยคณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติ)
 15. สำนักงานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน (State Administration of Foreign Exchange) (บริหารโดยธนาคารประชาชนจีน)
 16. สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐ (China National Intellectual Property Administration) (บริหารงานโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The State Administration for Market Supervision: SAMR)

ที่มา : วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 “หน่วยงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน”

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]