Science Technology Innovation Weekly No.20/2565

1. จีนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2022

23 พ.ค. 65 – วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2022 ในหัวข้อ “ก้าวสู่ความเป็นเทคโนโลยี เธอกับฉันเดินไปด้วยกัน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดแสดงนิทรรศการ เช่น ระบบบ้านอัจฉริยะ 5G หุ่นยนต์ดับเพลิงอัจฉริยะ การบินและอวกาศ ชีวการแพทย์ การอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร ความเป็นกลางของคาร์บอน เทคโนโลยีทางทะเล ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมและเยาวชน และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นักวิทย์จีนพบการกระจายความถี่คลื่นน้ำไปทิศทางเดียวกัน

24 พ.ค. 65 – ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน นำโดย ศ. เฉิน ฮวนหยาง ค้นพบความก้าวหน้า ครั้งสำคัญในการศึกษาการเคลื่อนที่หรือการกระจายความถี่ของคลื่นนํ้าในทะเล โดยใช้วิธีการทางทฤษฎีพลาสมอนพื้นผิว (Surface Plasmon Resonance, SPR) เสนอแนวคิดใหม่ทางฟิสิกส์ โพลาลิตัน (Polaritons) ของพลาสมอนพื้นผิว ที่ทำให้คลื่นน้ำกระจายความถี่ไปในทิศทางเดียวเป็นครั้งแรก โดยผลวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติ “Physical Review Letters”

3. การพัฒนาเขตสาธิตของอำเภอซินชาง มณฑลเจ้อเจียง

25 พ.ค. 65 – เขตอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอซินชาง มณฑลเจ้อเจียง และบริษัทเทคโนโลยีจิ่นเจิ้ง เจ้อเจียงจำกัด (Zhejiang Jinzheng Technology Co., Ltd) รายงานว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2021 รัฐบาลจีนได้เลือกมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีน เป็น “เขตสาธิตความมั่งคั่งร่วมกันอย่างมีคุณภาพสูง” ด้วยการสร้างระบบนโยบาย และกำหนดยุทธศาสตร์ 4 ข้อ คือ (1) เขตนำร่องการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพสูง (2) เขตนำร่องการพัฒนาเมืองและชนบทอย่าง สอดประสานกัน (3) เขตทดลองการปฏิรูประบบการกระจายรายได้ และ (4) เขตชุมชนสาธิตที่สามัคคีกลมกลืน สวยงามและมีอารยธรรม ปัจจุบันเขตสาธิตของอำเภอซินชางมีนักวิจัยวิทยาศาสตร์ประมาณ 6,700 คน และบุคลากรที่มีความสามารถประมาณ 28,000 คน

4. ภาควิชาฟิสิกส์ ม.ฟูตัน จัดติวเข้มให้นักศึกษาหลังเลิกเรียน

26 พ.ค. 65 – ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยฟูตัน สถาบันการศึกษาชื่อดังของจีน จัดโครงการติวหนังสือหลังเลิกเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้ผู้เรียนเลือกเรียนและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์อาวุโสทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำบรรยายทุกสัปดาห์ เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ ให้โอกาสผู้เรียนได้รับความรู้จากหลากหลายรูปแบบ สร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. จีนมุ่งสร้างศูนย์บ่มเพาะชั้นนำของโลกด้านนวัตกรรม

27 พ.ค. 65 – เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายหวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน กล่าวปาฐกถาในการประชุมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างประเทศของจีนครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “เร่งการสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลก” นายหวัง จื้อกัง กล่าวว่า “จีนยึดหลักนวัตกรรมเป็น แรงขับเคลื่อนอันดับแรกในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ สร้างศูนย์บ่มเพาะผู้มีความสามารถและนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในโลก ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ โดยกำหนดให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติกับกว่า 160 ประเทศและภูมิภาค ในสาขาสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด ปัญญาประดิษฐ์ ชีวการแพทย์ การเกษตรสมัยใหม่ ฯลฯ รวมทั้งความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นอิสระ และการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองของจีนจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของโลก”

  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-05/23/content_535547.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-05/24/content_535550.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-05/25/content_535647.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-05/26/content_535717.htm?div=-1 1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-05/27/content_535804.htm?div=-1

ติดต่อเรา