วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565
“การพัฒนาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนไทย – จีน ในพื้นที่กว่างซี-จ้วง”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกับ กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการแก้ปัญหา ความยากจนไทย – จีน ในพื้นที่กว่างซี-จ้วง ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจากมหาวิทยาลัยกวางสี ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาโครงการลงทุนจากต่างประเทศ ด้านการพัฒนาชนบทกว่างซี กรมพัฒนาชนบท เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เข้าร่วม

การประชุมนี้ นับเป็นการริเริ่มความร่วมมือระดับพื้นที่ในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนระหว่างไทยกับเขตปกครองตนเองกว่างซี-จ้วง ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษามายาวนาน และจะเป็นอีกก้าวสำคัญ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทย-จีน ในอนาคต

“วิทย์ไมตรี ไทย-จีน” ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ได้นำสาระของการประชุมดังกล่าว มาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้เรียนรู้การแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่กว่างซี-จ้วง และการแก้ปัญหาความยากจนเบ็ดเสร็จแม่นยำของไทยไปด้วยกันค่ะ

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ที่มาของการประชุม
 • วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
 • กล่าวต้อนรับ
  • รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
  • นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ (กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง)
  • นายหลี่ ซิงฟา (รองอธิบดีกรมพัฒนาชนบทเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง)
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนไทย – จีน ในพื้นที่กว่างซี-จ้วง
  • การแก้ปัญหาความยากจนเบ็ดเสร็จแม่นยำของไทย
   • บริบทการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทย และกลไกการดำเนินการของ ศจพ.
   • ระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า
   • แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
   • ผลการขับเคลื่อน ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564
   • แผนงานการดําเนินการในระยะถัดไป (ปี พ.ศ. 2565-2570)
  • ภาพรวมของนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
   • บริบทของนโยบายบรรเทาความยากจนของกว่างซีระดับมหภาค
   • นโยบายหลักและมาตรการบรรเทาความยากจนในกว่างซี
  • ประสบการณ์ของโครงการบรรเทาความยากจนในพื้นที่กว่างซีจ้วงของธนาคารโลก
   • ความสำเร็จในการบรรเทาความยากจนของจีน
   • โครงการบรรเทาความยากจนของธนาคารโลกในกว่างซีในช่วงระยะเวลาการขจัดความยากจน
   • ประสบการณ์โครงการบรรเทาความยากจนกว่างซีของธนาคารโลก
  • แนะนำประสบการณ์โครงการความร่วมมือในการแก้ปัญหาความยากจนจีน-ลาว
   • สำรวจปัญหาความยากจนในประเทศลาว พร้อมระบุเป้าหมายกลุ่มคนที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน
   • ประสานความร่วมมือและสร้างทีมงานที่มีคุณภาพในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่
   • การปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
  • บทบาทวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและงานบริการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
   • การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกว่างซี
   • บทบาทวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและงานบริการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในกว่างซี
   • การแก้ไขปัญหาความยากจนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
 • ข่าวการจัดงานในสื่อต่าง ๆ

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_กค65 8 MB 112