โครงการประกวดภาพถ่าย “จีน-ไทย ชวนไปเที่ยวทิพย์”

ขอบเขตของผลงาน
ภาพถ่ายในเมืองจีนหรือเมืองไทยที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ทิวทัศน์ธรรมชาติ ฯลฯ โดยภาพถ่ายจะต้องเป็นคนจีนที่ถ่ายในเมืองไทยหรือคนไทยที่ถ่ายในเมืองจีน

ระยะเวลาในการส่งผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน 2565

เงื่อนไขในการส่งผลงาน
ผลงานภาพถ่ายจะต้องทําเป็นรูปแบบไฟล์ JPG JPEG ฯลฯ พร้อมเขียน อธิบายเรื่องราวประกอบภาพถ่ายนั้น ๆ ไม่เกิน 100 คํา โดยหนึ่งท่านสามารถ ส่งผลงานได้หลายผลงาน และผลงานที่ส่งจะต้องไม่มีโลโก้หรือเครื่องหมาย ข้อความต่าง ๆ ในภาพ ผลงานจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ลอกเลียนแบบ ผลงานของผู้อื่น กรณีลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานจะต้อง รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

วิธีส่งผลงาน
นําภาพที่จะส่งเข้าประกวดพร้อมกับ ข้อความอธิบายภาพในรูปแบบ ZIP ไฟล์ พร้อมตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ “ชื่อนามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ + จีน-ไทย ชวนไปเที่ยวทิพย์” ส่งมาที่อีเมล yumeigonghe@163.com

การตัดสินผลงานและจัดแสดงผลงาน
ผู้จัดการประกวดจะจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําการคัดเลือกผลงาน โดยแบ่งเป็นรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
– รางวัล “ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด” จํานวน 2 รางวัล
– รางวัล “ช่วงเวลาที่น่าจดจําที่สุด” จํานวน 3 รางวัล
สําหรับผลงานชนะเลิศจะได้รับ รางวัลพิเศษเป็นการตอบแทน
ส่วนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการจะได้รับของที่ระลึกเป็นรางวัลตอบแทน ส่วนการจัดแสดงผลงานนั้น ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกจัดแสดงในรูปแบบออฟไลน์พร้อมกันทั้งในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย ตลอดจนการจัดนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ yunnangateway.com เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานคุนหมิง เป็นต้น

จัดประกวดโดย
– ศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนาน
– ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานคุนหมิง
– มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยยูนนาน

คําชี้แจงเพิ่มเติม
1. ผู้จัดการประกวดมีสิทธิในการใช้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เช่น ใช้ในการเผยแพร่ โปรโมท การจัดแสดงนิทรรศการ การออกกาศในแพลตฟอร์มต่าง ๆ หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ อันมิใช่เพื่อการพาณิชย์
2. กิจกรรมครั้งนี้จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดจะไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งผลงานกลับคืน
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน สถาบัน หรือบุคคล ให้ถือว่ารับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้วโดยปริยาย
4. การจัดการประกวดและกฎเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกจากผู้จัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด