Science Technology Innovation Weekly No.36/2565

1. นักวิจัยจีนค้นพบ ‘แบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่’

13 ก.ย. 65 – ทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลเวสต์ไชน่าแห่งมหาวิทยาลัยเสฉวน (West China Hospital of Sichuan University) ค้นพบแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ ตั้งชื่อว่า Huaxiibacter โดยจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Huaxiibacter chinensis ในภายหลัง การค้นพบแบคทีเรียครั้งนี้ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำด้านแบคทีเรียระดับนานาชาติ ทีมวิจัยกล่าวว่า การค้นพบแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่นี้มีประโยชน์และมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ในการจำแนกแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการทางคลินิก การตรวจสอบทางระบาดวิทยา การเฝ้าติดตามการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา การควบคุมการติดเชื้อ ฯลฯ

2. ยานฉางเอ๋อ-5 พบ‘น้ำผิวดิน’บนดวงจันทร์และที่มาของโลก

13 ก.ย. 65 – ทีมวิจัยของสถาบันธรณีเคมี สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ศึกษาตัวอย่างหินจากดวงจันทร์น้ำหนัก 1,731 กรัม ที่ยานสำรวจดวงจันทร์ “ฉางเอ๋อ 5” เก็บตัวอย่างกลับมา ในปีค.ศ. 2020 การประเมินจากผลการวิเคราะห์ พบว่า มีความชื้นบนดวงจันทร์ โดยลมสุริยะซึ่งเป็นตัวนำไฮโดรเจนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ดินบนดวงจันทร์มีความชื้น คาดว่ามีปริมาณน้ำที่เกิดจากลมสุริยะประมาณ 170 พีพีเอ็ม นอกจากนี้ ยังพบแร่ชนิดใหม่ชนิดที่ 6 ที่มนุษย์พบบนดวงจันทร์ ตั้งชื่อว่า “หินฉางเอ๋อ” จากการศึกษาตัวอย่างหินครั้งนี้ทำให้เชื่อว่า เคยมีการปะทุของภูเขาไฟบนดวงจันทร์ การวิจัยจากตัวอย่างหินที่พบบนดวงจันทร์ช่วยต่อยอดองค์ความรู้ ไขความลับเรื่องประวัติศาสตร์ของโลกและดวงจันทร์ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาอยู่

3. นักบินอวกาศจีนทำกิจกรรมนอกยานครั้งแรกสำเร็จ

14 ก.ย. 65 – องค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีน เปิดเผยว่าทีมนักบินอวกาศจีนประจำภารกิจเสินโจว-14 เสร็จสิ้นการทำกิจกรรมนอกยานอวกาศ ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพการประสานงานระหว่างนักบินอวกาศและแขนกลขนาดเล็ก และทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพของห้องปรับแรงดันอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนของห้องปฏิบัติการเวิ่นเทียนโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง และกลับเข้าสู่โมดูลห้องปฏิบัติการเวิ่นเทียนแล้ว นายเฉินตง และนางหลิวหยาง ได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ รวมถึงการติดตั้งชุดปั๊มส่วนต่อขยาย การยกกล้องพาโนรามา การตรวจสอบความสามารถขนย้ายอย่างอิสระ และการกลับเข้ายานอวกาศหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายใต้การประสานงานระหว่างอวกาศกับโลก ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากนักบินอวกาศ ไช่ ซวี่ เจ๋อ ที่อยู่ภายในสถานีอวกาศ และบุคลากรภาคพื้นดิน ทั้งนี้การทำกิจกรรมนอกยานอวกาศ

4. จีนประกาศ ‘แนวทางการจัดการพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์’

14 ก.ย. 65 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ร่วมกับอีก 21 หน่วยงาน ประกาศ “แนวทางการจัดการพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” 8 ประการ ได้แก่ (1) การลอกเลียนแบบ การยักยอกผลงานวิจัย รวมถึงการประยุกต์โครงการของผู้อื่น (2) การปลอมผลการวิจัย รวมถึงซื้อขายข้อมูลการวิจัยทดลอง ปลอมแปลงหรือดัดแปลงข้อมูลผลการการวิจัยและทดลอง แผนภูมิ ข้อสรุป และรายงานการทดสอบ (3) การซื้อขายการเขียนโครงการวิจัยและสมมุติบททบทวนและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (4) การดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือวิธีการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น การติดสินบน การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการวิจัยพิเศษ ทุนวิจัย รางวัล และตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ (5) การปลอมแปลงเอกสารการอนุมัติโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6) การปลอมลายเซ็นเอกสารหรือหนังสือมอบอำนาจโดยไม่ได้รับอนุญาต (7) การตีพิมพ์ซ้ำและการอ้างถึงวรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ (8) พฤติกรรมอื่น ๆ ที่บ่งบอกถึงความไม่น่าเชื่อถือในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

5. จีนจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2022

15 ก.ย. 65 – สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีค.ศ. 2022 ขึ้นในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์แห่งอนาคต” ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ฯ มากขึ้น ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นพลังสนับสนุนในกระบวนการการสร้างจีนให้เป็นประเทศเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก ด้วยกิจกรรมการแข่งขันความรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย และเปิดให้เข้าชมผ่านทางออนไลน์ด้วย นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน จัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมดประมาณ 322,000 กิจกรรม

  • https://m.gmw.cn/2022-09/13/content_1303138270.htm
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-09/05/content_541108.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/2022/09/14/ARTIyk8y75spHobLXNdA4eL4220914.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.16
  • https://news.cctv.com/2022/09/14/ARTIBtSiKcledPNZrIe2t1EN220914.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.23
  • https://news.cctv.com/2022/09/15/ARTI6n7YOVLRX46bR6zfRrxk220915.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.55
ติดต่อเรา