16 ม.ค. 66 – ทีมนักวิจัย จาง เฉียง จากสถาบันเคมีประยุกต์ฉางชุน (Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences) วิจัยและพัฒนาอิเล็กโทรดไฮโดรเจลแบบฝังชนิดใหม่ ที่สามารถติดตามและตรวจสอบสัญญาณสมองของหนูแบบเรียลไทม์ได้ในระยะยาว สร้างแนวคิดใหม่ในการวินิจฉัยและการรักษารอยโรคในสมอง เนื่องจากสัญญาณประสาทสมองเป็นช่องทางสำคัญในการส่งข้อมูลของสมอง การตรวจสอบสัญญาณความถี่สูงในเนื้อเยื่อสมองจึงมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยความผิดปกติทางความคิดหรือโรคอื่นๆ ตามประเภทของโรคในสมอง โดยผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Advanced Materials)

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/c4f71d86ee604693a77015660a2805f1.shtml