30 ม.ค. 66 – นักวิจัยห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์คลื่นแม่เหล็ก (CAS Key Laboratory of Microscale Magnetic Resonance) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Science and Technology of China) ค้นพบประตูตรรกะควอนตัม เกท CNOT (Quantum Controlled Not Gate) ที่มีความเที่ยงตรงถึง 99.92% ในคิวบิต (qubit) จากตำแหน่งช่องว่างบนเพชร หรือที่เรียกว่า NV Center (Nitrogen-Vacancy Center) โดยทีมวิจัยได้สร้างแบบจำลองพัลส์ที่ถูกต้องและครบถ้วน ทนต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็ก และลดอิทธิพลของสัญญาณรบกวนแม่เหล็กบนเกท CNOT ได้  โดยนักวิจัยคาดหวังว่าจะพัฒนาให้มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้นถึง 99.99% ในอนาคต ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Physical Review Letters

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/d64acd19b624453498fa4c7457781975.shtml