1 ก.พ. 66 – ปูขนทะลเสาบหยางเฉิง หนึ่งในปูขนที่เป็นที่นิยมในตลาดจีน มีปริมาณที่ผลิตได้ต่อปีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงมีกลุ่มพ่อค้านำปูขนจากแหล่งอื่น ไปใส่ในทะเลสาบหยางเฉิง ก่อนจะปล่อยออกสู้ท้องตลาดและใช้ชื่อว่าปูขนทะลเสบหยางเฉิง เพื่อให้ขายได้ราคาสูง ปูนี้ถูกเรียกว่า “ปูอาบน้ำ”

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Science and Technology of China) วิเคราะห์ไอโซโทปของสตรอนเชียม (Strontium) ในกระดองปู โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การระเหิดด้วยเลเซอร์ของเครื่อง ICP-MS (Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงของอะตอม (Atomic spectroscopy) เพื่อวิเคราะห์ธาตุ ซึ่งสามารถระบุที่มาของปูขนได้อย่างแม่นยำ ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Atomic spectroscopy

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/36ac3583c7b34a4da1d0e2a21bb75c0c.shtml