29 ม.ค. 66 – ทีมนักวิจัยจากสถาบันฟิสิกส์เคมีหลานโจว สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences) สร้างความคืบหน้าในการประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลประสิทธิภาพสูงกับอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพันธะไฮโดรเจนที่เลียนแบบทางชีวภาพ มาใช้ในอุปกรณ์ไฮโดรเจลที่ทนทานเป็นพิเศษ นำไปสู่การสร้างสรรค์วัสดุและเทคโนโลยีสำหรับการสร้างแบบจำลองอวัยวะ และเครื่องมือทางการแพทย์วัสดุชีวภาพ เช่น ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดไฮโดรเจล (Hydrogel tricuspid valve) ขดลวดถ่างขยาย (stent) และคอนแทคเลนส์ โดยผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Advanced Functional Materials

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/29/WS63d653dda31057c47ebaba8c.html