20 ก.พ. 66 – ทีมนักวิทยาศาสตร์จีน นำโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยโลหะ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences) ได้ออกแบบแนวคิดแบตเตอรี่ใหม่ “แบตเตอรี่ความร้อน” ที่มีแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต (NH4SCN) สามารถกักเก็บความร้อนได้โดยตรง และสามารถดึงพลังงานความร้อนจากแหล่งความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิต่ำนำกลับมาใช้ใหม่ตามต้องการได้โดยการควบคุมแรงดัน โดยใช้ผลจากกระบวนการบาโรคาโลริก (barocaloric) แบบผกผัน ซึ่งดูดซับความร้อนด้วยแรงดัน ในขณะที่ปล่อยความร้อนด้วยการลดแรงดัน ซึ่งตรงข้ามกับผลจากบาโรคาโลริกแบบปกติ จากการศึกษาพบว่า ระยะการนำพาความร้อนที่ควบคุมด้วยแรงดันสามารถรับประกันการเก็บรักษาพลังงานที่มั่นคงในระยะยาวได้ดีขึ้น ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Advances (งานวิจัย : https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.add0374?af=R)

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/20/WS63f2fe41a31057c47ebafbdf.html