นักวิจัยจีนมีความก้าวหน้าในการศึกษาแรงเสียดทานต่ำพิเศษระดับนาโน

1 มี.ค. 66 – ทีมวิจัยของนายหวัง เต้าอ้าย (Wang Dao’ai) จากจากสถาบันฟิสิกส์เคมีหลานโจว สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences) ได้สำรวจคุณสมบัตินาโนไตรโบโลยี (Nanotribology) ของไนโอเบียม ไดเซเลไนด์ (NbSe2) ที่เป็นสารหล่อลื่นชนิดแข็งชนิดใหม่อย่างเป็นระบบ และอธิบายถึงแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษและกลไกการต้านทานการสึกหรอของ NbSe2 แบบชั้นเดียว ซึ่งพบว่า NbSe2 ชั้นเดียวขนาด 0.8 นาโนเมตรมีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษและทนทานต่อการสึกหรอสูงในสภาพแวดล้อมบรรยากาศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่าและต้านทานการสึกหรอได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ NbSe2 ที่มีชั้นหนา ความหล่อลื่นสูงและความทนทานต่อการสึกหรอสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในระยะยาวของเครื่องจักร การประหยัดพลังงาน และเป้าหมายสูงสุดของความเป็นกลางของคาร์บอน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ทำให้ข้าใจถึงกลไกแรงเสียดทานและการใช้งานด้านวิศวกรรม สนับสนุนทฤษฎีใหม่ในการวิจัยและพัฒนาวัสดุลดแรงเสียดทานและวัสดุป้องกันการสึกหรอ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้างได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nano Letters (งานวิจัย : https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.2c04811#)

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/01/WS63ff1521a31057c47ebb18c0.html