กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนจัดทำ “รายงานการตรวจสอบความสามารถด้านนวัตกรรมของเมืองนวัตกรรมแห่งชาติจีนปี ค.ศ. 2022” โดยจากการประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของ 78 เมืองนวัตกรรมในจีน พบว่าเมืองที่มีความสามารถด้านนวัตกรรม 10 อันดับแรก ได้แก่ เมืองเซินเจิ้น เมืองหนานจิง เมืองหางโจว นครกว่างโจว นครอู่ฮั่น นครซีอาน เมืองซูโจว นครฉางซา นครเหอเฝย และเมืองชิงเต่า โดยเมืองเซินเจิ้นถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมสูงที่สุดของจีน 4 ปีติดต่อกัน

รายงานดังกล่าวได้ประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมครอบคลุมเมืองนวัตกรรม 78 แห่งทั่วจีน โดยมณฑลกวางตุ้งมี 4 เมืองที่อยู่ในอันดับต้นของการจัดอันดับ นอกเหนือจากเมืองเซินเจิ้นและนครกว่างโจวซึ่งอยู่ในสิบอันดับแรก เมืองตงก่วนถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 19 และเมืองฝอซานถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 33

นอกจากนี้ เมื่อปี 2564 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้จัดอันดับคลัสเตอร์นวัตกรรมของโลก (world’s second-most innovative sci-tech cluster) โดยเมืองเซินเจิ้น ฮ่องกง และนครกว่างโจวถูกจัดอันดับให้เป็นคลัสเตอร์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (world’s second-most innovative sci-tech cluster) อันดับ 2 ของโลก รองจากโตเกียวและโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

เมืองเซินเจิ้นได้รับขนานนามว่าเป็น “ซิลิคอนแวลลีย์” ของจีน เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก เช่น บริษัท Huawei บริษัท ZTE บริษัท Tencent และบริษัท DJI  ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นได้ประกาศนโยบายสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาของภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองเซินเจิ้นสามารถรักษาแชมป์ด้านนวัตกรรมระดับโลกต่อไปได้

สรศักดิ์ บุญรอด เขียน
22 มีนาคม 2566

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.163.com/dy/article/HV9AVSQ90525CKB5.html
https://www.cnbayarea.org.cn/english/News/content/mpost_304085.html
https://research.hktdc.com/en/article/MzEzOTIwMDIy

ที่มา : https://thaibizchina.com/