กรมอุตสาหกรรมและสารสนเทศเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เปิดเผยว่า ปี 2566 เขตฯ กว่างซีจ้วงจะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงการด้านอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อขับเคลื่อนตัวเลขการลงทุนในอุตสาหกรรมให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 20%

ปี 2565 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ของเขตฯ กว่างซีจ้วงสามารถรักษาระดับการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สะท้อนได้จากมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัว 4.2% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 0.6 จุด) อันดับที่ 19 ของประเทศ และการลงทุนในอุตสาหกรรมขยายตัว 30% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 19.7 จุด) อันดับที่ 6 ของประเทศ การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของเขตฯ กว่างซีจ้วงเพิ่มขึ้น 19.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)

สำหรับเป้าหมายในปี 2566 รัฐบาลกว่างซีได้กำหนดทิศทางการทำงาน โดยจะมุ่งประชาสัมพันธ์และดึงดูดการลงทุนจากต่างมณฑลและต่างประเทศในห่วงโซ่อุตสาหกรรมหลัก 15 สาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของมณฑล โดยตั้งเป้าว่าปีนี้ จะมีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 20% โดยจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industry) โดยมี Key Project มากกว่า 1,500 โครงการ และคาดว่าการลงทุนทั้งปีจะมีมูลค่าราว 1.65 แสนล้านหยวน

อุตสาหกรรมหลัก 15 สาขา ได้แก่ 1. การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกล 2. วัสดุใหม่ในกลุ่มโลหะไฮเอนด์ 3. อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ยานยนต์ 5. ชีวการแพทย์ 6. วัสดุใหม่ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 7. เศรษฐกิจดิจิทัล 8. อุตสาหกรรมเบาและสิ่งทอ 9. แคลเซียมคาร์บอเนตบริสุทธิ์ 10. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 11. ป่าไม้และเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 12. การเกษตรสมัยใหม่ 13. การแปรรูปอาหาร 14. โลจิสติกส์และการค้าสมัยใหม่ และ 15. สุขภาพ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

บนพื้นฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ดั้งเดิม รัฐบาลกว่างซีจะมุ่งส่งเสริมให้ภาคการผลิตเร่งปรับปรุง/เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรที่ล้าสมัย พัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต ขยายสายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเร่งอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพ สร้างแบรนด์ และเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม (Core Competence) ให้เติบโตและเข้มแข็ง

โดยเฉพาะการผลักดันคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเสาหลัก และห่วงโซ่อุตสาหกรรมเสาหลักให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง มุ่งส่งเสริมการพัฒนา ต่อยอด และเสริมสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกล วัสดุใหม่ในกลุ่มโลหะไฮเอนด์ วัสดุใหม่ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเร่งอัปเกรดภาคการผลิตไปสู่ความเป็นไฮเอนด์ ความเป็นอัจฉริยะ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการยกระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมพื้นฐานดั้งเดิม การผลักดันให้ภาคธุรกิจอัปเกรดและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การนำหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคน (โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและงานที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของแรงงาน) การอัปเกรดชิปที่ใช้ในการควบคุมและประมวลผลเพื่อพัฒนาสู่สายการผลิตอัจฉริยะ และการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจพัฒนากระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงาน คาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำตาล อลูมิเนียม ถลุงโลหะ และวัสดุก่อสร้าง

การผลักดันโครงการเพิ่มผลิตผลและประสิทธิผล รวมทั้งยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในภาคการผลิต โดยการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเพิ่มกำลังการผลิต ปรับปรุงและยกระดับศักยภาพการผลิตให้มีความทันสมัย และขยายสายการผลิต เพื่อสนับสนุนการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เพื่อเร่งผลักดันความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมสำคัญ รัฐบาลกว่างซีได้พัฒนากลไกการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน เช่น การปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติก่อนการก่อสร้างให้มีความรวบรัดกระชับ การสร้างหลักประกันให้กับโครงการลงทุนก่อสร้าง เช่น การใช้ที่ดิน การใช้พื้นที่ป่าไม้ การใช้พลังงาน รวมถึงการจัดสรรเงินกองทุนงบประมาณสาธารณะและพันธบัตรรัฐบาล 40,000 ล้านหยวน เพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

 


จัดทำโดย : นายกฤษณะสุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา : เว็บไซต์ http://gx.news.cn (广西新闻网)  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ (广西日报) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
เว็บไซต์ https://stream.bbrtv.com (北部湾在线新媒体) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
เว็บไซต์ http://tzcjj.gxzf.gov.cn (广西统计局) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://thaibizchina.com/