เว็บไซต์หางาน gxrc.com ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคมกว่างซี เผยถึงสถานการณ์การจ้างงานในของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ในช่วงไตรมาส 3/2565 ที่ผ่านมา ความต้องการจ้างงานส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ หรือภาคการบริการ มีสัดส่วน 63.48% ของการจ้างงาน ดังนี้

  1. ตลาดแรงงานกว่างซีมีการแข่งขันสูง (ผู้หางาน 5.64 ต่อ 1 ตำแหน่ง) เนื่องจากจำนวนผู้หางานมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่าตำแหน่งการจ้างงาน กล่าวคือ ผู้หางานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 19.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่อัตราการจ้างงานมีแนวโน้มลดลง 34.03% โดยเฉพาะในสายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (-80.17% YoY) พนักงานขาย (-37.61%) และการก่อสร้าง (-34.60%)
  2. เงินเดือนเฉลี่ยที่นายจ้างสนนในการจ้างงานอยู่ที่ 5,833 หยวน ขณะที่ผู้หางานมีความคาดหวังต่อเงินเดือนอยู่ที่ 5,466 หยวน
  3. สายงานที่มีการแข่งขันมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อโฆษณาที่ใช้รูปแบบตัวอักษร (ผู้หางาน 25.24 ต่อ 1 ตำแหน่ง) อุปกรณ์การแพทย์ (ผู้หางาน 22.51 ต่อ 1 ตำแหน่ง) และเคมีภัณฑ์ (ผู้หางาน 19.42 ต่อ 1 ตำแหน่ง)
  4. สายงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักไลฟ์สด พนักงานส่งเสริมการขาย และพนักงานส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์
  5. สายงานที่มีความต้องการลดลง ส่วนใหญ่อยู่ในสายงานบริหารจัดการธุรกิจ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล (-48.86%) เสมียน (-39.02% YoY) คลัง/บัญชี/ภาษีและสถิติ (-27.15%)
  6. สายงานที่นายจ้างพร้อมจ่ายเงินเดือนให้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริหารจัดการ 15,687 หยวน ไอที 8,552 หยวน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 8,408 หยวน บริการขนส่ง 7,745 หยวน และพลังงาน/เหมือง/รังวัด 7,208 หยวน
  7. สายงานที่มีเงินเดือนน้อยที่สุด 5 อันดับท้าย ได้แก่ เสมียน 4,502 หยวน พนักงานร้านอาหารเครื่องดื่ม/สถานบันเทิง 4,245 หยวน สื่อโฆษณาที่ใช้รูปแบบตัวอักษร 3,785 หยวน พนักงานรักษาความปลอดภัย/แม่บ้านทำความสะอาด 3,756 หยวน และแรงงานในโรงงานเสื้อผ้า/สิ่งทอ/หนัง 3,500 หยวน
  8. สายงานที่ผู้หางานมีความคาดหวังต่อเงินเดือนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริหารจัดการ 10,477 หยวน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 8,752 หยวน ไอที 7,667 หยวน พัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 7,031 หยวน และการให้บริการด้านการลงทุนในพันธบัตรและตลาดซื้อขายล่วงหน้า 6,858 หยวน
  9. ผู้หางานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในช่วง 3,000 – 3,999 หยวน มีสัดส่วน 31.97% เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 จุดเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ)
  10. เมืองที่นายจ้างสนนเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นครหนาหนนิง 6,062 หยวน เมืองกุ้ยหลิน 5,805 หยวน เมืองชินโจว 5,610 หยวน เมืองยวี่หลิน 5,521 หยวน และเมืองหลิ่วโจว 5,421 หยวน

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา : เว็บไซต์ www.gxnews.com.cn (广西新闻网) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
หนังสือพิมพ์
Nanning Evening (南宁晚报) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เว็บไซต์ https://news.gxrc.com (
广西人才网)

ที่มา : https://thaibizchina.com/