อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แก่มณฑลเจียงซี โดยรัฐบาลมณฑลเจียงซี และกรมการเกษตรและกิจการชนบทมณฑลเจียงซี ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตรผ่านการพัฒนาอีคอมเมิร์ซชนบทของมณฑลเจียงซี โดยตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมอีคอมเมิร์ซชนบทให้มีรายได้สูงกว่า 1.3 แสนล้านหยวนภายในปี 2568 โดยมุ่งดำเนินการ ดังนี้

(1) การขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ในชนบท โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับวิสาหกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีคอมเมิร์ซในพื้นที่ชนบท เช่น รัฐบาลเจียงซีร่วมมือกับบริษัท Alibaba Group ในการสร้างคลังสินค้าเกษตรและจุดกระจายสินค้าในพื้นที่ห่างไกล เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรไปยังตัวเมืองและช่วยลดต้นทุนการขนส่ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดการฝึกอบรม การใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อาทิ Tmall และ Taobao ของบริษัท Alibaba Group ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารในชนบท โดยรัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรในพื้นที่ชนบทให้ถึงร้อยละ 58.8 ภายในปี 2568 (ปัจจุบันอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรในชนบทของมณฑลเจียงซีคิดเป็นร้อยละ 30) รวมถึงการจัดตั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชนบทระดับมณฑลที่มีคุณภาพสูง

(3) การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านอีคอมเมิร์ซ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและวิสาหกิจที่มีศักยภาพในมณฑลเจียงซีและมณฑลอื่น ๆ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาช่วยในการจำหน่ายสินค้าเกษตรบนอินเทอร์เน็ต อาทิ การฝึกอบรมการ Live Streaming เพื่อจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม อาทิ TikTok ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายการฝึกอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพด้านอีคอมเมิร์ซทั้งหมด 1,200 คนภายในปี 2565

โดยสรุป ปัจจุบัน มณฑลเจียงซีมีจำนวนประชากรในพื้นที่ชนบทสูงกว่า 19 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 42 ของประชากรทั้งมณฑล การส่งเสริมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซชนบทของมณฑลเจียงซีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูชนบทและสร้างรายได้ให้กับเกษตรในพื้นที่ชนบทอย่างยั่งยืนของมณฑลเจียงซี ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 อีคอมเมิร์ซชนบทของมณฑลเจียงซีมีรายได้สูงกว่า 3.12 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และรายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้ได้จริงต่อหัวของประชากรในพื้นที่ชนบท 8,341 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ไทยจึงควรติดตามแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซชนบทของมณฑลเจียงซีเพื่อเรียนรู้และศึกษารูปแบบการส่งเสริมการกระจายรายได้สูงท้องถิ่นผ่านการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิง http://jx.news.cn/2022-08/01/c_1128880211.htm

http://jx.people.com.cn/n2/2022/0930/c190260-40146079.html

http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gssxwfbh/xwfbh/jiangxi/Document/1730157/1730157.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/