เมื่อกลางเดือน ก.ค. 2565 ศูนย์ Big Data ของมณฑลเจียงซีเผยแพร่สมุดปกขาวการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลเจียงซีประจำปี 2565 โดยได้ระบุว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลเจียงซีเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2564 มีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลจำนวน 1.04 ล้านล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่า GDP ทั้งมณฑล เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 ซึ่งอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และสูงกว่า 1 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรก ส่งผลให้เจียงซีก้าวขึ้นสู่การเป็น 1 ใน 15 มณฑลที่มีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลสูงกว่า 1 ล้านล้านหยวน ในจำนวนนี้ นครหนานชาง มีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลจำนวน 2.75 แสนล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่า GDP ของทั้งเมือง และรองลงมา ได้แก่ เมืองก้านโจว เมืองจิ่วเจียง เมืองซ่างเหร่า และเมืองอี้ชุน ซึ่งแต่ละเมืองมีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลสูงกว่า 1 แสนล้านหยวน และสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่า GDP ของทั้งเมือง ทั้งนี้ ใน 5 เดือนแรกของปี 2565 มณฑลเจียงซีมีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลจำนวน 3.39 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6

รัฐบาลเจียงซีเร่งส่งเสริมการพัฒนานครหนานชางให้เป็นเขตนำร่องนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑล โดยส่งเสริมการจัดตั้ง (1) ฐานสาธิตการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ครอบคลุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เครื่อง Mobile Intelligent Data Terminal หน้าจอสัมผัส หูฟัง เลนส์ และบรรจุภัณฑ์ IC ฯลฯ ซึ่งกำลังการผลิตเครื่อง Mobile Intelligent Data Terminal ของเจียงซีคิดเป็นร้อยละ 1 ใน 3 ของปริมาณการผลิตของทั้งประเทศ (2) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของมณฑลเจียงซี รวมทั้งการสร้างฐานการผลิต VR ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจเสี่ยวหลาน และการพัฒนาเขตไฮเทคหนานชางให้เป็นที่ตั้งของวิสาหกิจที่มีเทคโนโลยีการผลิต LED ชั้นนำของประเทศ

สายการผลิตเครื่อง Mobile Intelligent Data Terminal

นอกจากนี้ รัฐบาลเจียงซียังมีนโยบายการให้เงินสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการจัดตั้งกองทุนรวมกว่า 8.2 พันล้านหยวน เพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นดิจิทัลใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ ภาคการผลิต การบริการของภาครัฐ และเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งการส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมสู่การใช้ระบบดิจิทัลใน  6 สาขา ได้แก่ การแพทย์และสุขภาพ ความปลอดภัยสาธารณะ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การค้าและการตลาด การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการศึกษาและการจ้างงาน

แหล่งอ้างอิง http://drc.jiangxi.gov.cn/art/2022/7/19/art_14591_4034924.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/