การศึกษาคติชนในโลกที่เปลี่ยนไป “โลกที่เปลี่ยนแปลงไป อัตลักษณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง” เรียนคติชนได้อะไร ความเข้าใจมนุษย์ , ความบันเทิง …