Photo: IC

1 มิ.ย. 66 – สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences, CAS) และสถาบันบัณฑิตวิศกรรมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Engineering, CAE) เปิดขั้นตอนการสมัครสำหรับนักวิชาการใหม่ ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในประเทศจีน ทางสถาบันได้เผยแพร่แนวทางและกฎระเบียบใหม่ เพื่อให้มั่นใจถึงความยุติธรรมและเป็นกลางระหว่างขั้นตอนการสมัคร เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทไม่ควรเป็นผู้สมัคร นักวิชาการแต่ละคนสามารถแนะนำผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะต้องได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการสองคน เป็นต้น โดยนักวิชาการใหม่ในปีนี้ ควรมาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์แนวหน้า และการวิจัยแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ และนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ และโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญจะได้รับรางวัลในปีนี้ด้วย

https://www.chinadaily.com.cn/a/202306/01/WS6477eec3a3107584c3ac34ca.html