23 ส.ค. 66 – จีนได้เผยแพร่แนวปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ โดยจะปรับปรุงระดับทางเทคนิคและทำให้มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง และจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อเร่งการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมใหม่ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยจะประกอบด้วย 8 สาขาหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ อุปกรณ์ระดับสูง ยานพาหนะพลังงานใหม่ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสีเขียว การบินพลเรือน เรือ และอุปกรณ์วิศวกรรมมหาสมุทร โดยแผนดังกล่าวจะใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการเพิ่มทรัพยากรนำเข้า และส่งเสริมโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

https://www.globaltimes.cn/page/202308/1296789.shtml