สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของมณฑลหูหนานในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งยังคงเติบโตด้วยดี โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวม 336,750 ล้านหยวน ติดอันดับ 15 จาก 31 มณฑล/เขตของจีน และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.6 ขยายตัวสูงเป็นอันดับ 9 ของจีน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 232,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และมูลค่าการนำเข้า 103,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8

กลุ่มประเทศคู่ค้าที่สำคัญของมณฑลหูหนาน ได้แก่ อาเซียน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป โดยมีมูลค่านำเข้า-ส่งออกกับอาเซียน 70,121 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.8 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลหูหนาน ส่วนกลุ่มประเทศคู่ค้าที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ได้แก่ แอฟริกา ซึ่งมีการขยายตัวถึงร้อยละ 26.1 หรือมีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม 31,180 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.3 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลหูหนาน

ส่วนเมืองในมณฑลหูหนานที่มีมูลค่านำเข้า-ส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครฉางซา เมืองเยว่หยาง และเมืองเชินโจว โดยมูลค่านำเข้า-ส่งออกของนครฉางซามีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 45.3 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลหูหนาน และเมืองในมณฑลหูหนานที่มีอัตราการขยายตัวของมูลค่านำเข้า-ส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมืองหวยฮั่ว เมืองเชินโจว และเมืองเหิงหยาง โดยเมืองหวยฮั่วมีอัตราการขยายตัวของมูลค่านำเข้า-ส่งออกถึงร้อยละ 134.6

สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญยังคงเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรกล ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 46.4 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของมณฑลหูหนาน ส่วนสินค้าส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวอย่างมาก ได้แก่ สินค้าประเภทคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม และแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

ในส่วนของเขตปลอดอากร (Free Trade Zone) ระดับชาติทั้ง 5 แห่งของมณฑลหูหนาน ได้แก่ นครฉางซา เมืองเยว่หยาง เมืองเชินโจว เมืองเหิงหยาง และเมืองเซียงถาน รวมมีมูลค่านำเข้า-ส่งออก 79,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.6 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลหูหนาน

ที่มา: http://changsha.customs.gov.cn/
http://www.hn.xinhuanet.com/20230719/571601bbceed48d2bd913c35bca5407b/c.html

หูหนาน นำเข้า ส่งออก การค้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/