แม้ว่าการเปิดประเทศของจีนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 จะเป็นข่าวดีสำหรับโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง แต่ขณะเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็ยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายที่จีนกำหนดไว้

ในส่วนของมณฑลยูนนาน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มีมูลค่า GDP กว่า 1,417,043 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.1 และสูงกว่าอัตราการขยายตัวของ GDP ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.8 สะท้อนถึงแนวโน้มทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

มูลค่า GDP ของมณฑลยูนนาน แบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม 119,533 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ภาคอุตสาหกรรม 506,052 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และภาคบริการ 791,458 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6

โดยภาคเกษตรกรรมซึ่งประกอบด้วยการเพาะปลูก กิจการป่าไม้และของป่า ปศุสัตว์ และประมง ล้วนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับภาคอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมวัสดุพลังงานใหม่มีการขยายตัว 2-3 หลัก นอกจากนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีกำลังการผลิตลดลงร้อยละ 10.3 เนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้งทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดลงร้อยละ 23.6 ขณะที่การผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน พลังลม และพลังแสงอาทิตย์มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนไฟฟ้าพลังน้ำที่หายไป

ในส่วนของภาคบริการ พบว่า มีมูลค่าการบริโภค 559,792 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 แบ่งเป็น มูลค่าการค้าปลีก 474,690 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 และรายได้กิจการร้านอาหาร 85,102 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/-aC85qmB_ql0yNA5xE2mkw

 

ยูนนาน จีดีพี เศรษฐกิจ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/