สำนักงานพัฒนาและบริหารบิ๊กดาต้ามณฑลกุ้ยโจวได้เปิดเผยข้อมูลการลงทุนด้าน Big Data ของมณฑลกุ้ยโจวในปี 2565 ซึ่งมีมูลค่า 20,539 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 30.35 และคาดว่าการลงทุนในอุตสาหกรรม Big Data ของมณฑลกุ้ยโจวจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้แรงผลักดันและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในฐานะที่มณฑลกุ้ยโจวเป็นหนึ่งใน 8 “ศูนย์เครือข่ายพลังการประมวลผลแห่งชาติ” ของจีน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ “ข้อมูลตะวันออกประมวลผลตะวันตก” ที่ต้องการพัฒนา Big Data แบบบูรณาการทั่วประเทศและรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากของจีน

ข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับการลงทุนด้าน Big Data ของมณฑลกุ้ยโจวในปี 2565 กว่าสองหมื่นล้านหยวน ได้แก่ (1) ด้านพื้นที่การลงทุน เป็นการลงทุนในพื้นที่นครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอัน รวมมูลค่ากว่า 9,029 ล้านหยวน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.96 ของเงินลงทุนด้าน Big Data ทั้งหมดของมณฑลกุ้ยโจว (2) ด้านผู้ประกอบการ บริษัท China Mobile (Guizhou) จำกัด มีการลงทุนสูงที่สุดด้วยมูลค่า 6,186 ล้านหยวน รองลงมาคือ บริษัท China Telecom (Guizhou) จำกัด มีมูลค่าการลงทุน 2,830 ล้านหยวน (3) ด้านโครงสร้าง ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 59.85 รองลงมา ได้แก่ การผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ซอฟต์แวร์ และอินเทอร์เน็ต ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีสัดส่วนร้อยละ 24.33 และการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดั้งเดิมหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและการเติบโตของผลผลิต ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.82

ขณะเดียวกัน ในปี 2565 อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑลกุ้ยโจวต่างเติบโตด้วยดี โดยมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวร้อยละ 45.9 ส่วนรายได้ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์เติบโตร้อยละ 90.5 นอกจากนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลกุ้ยโจวยังคงสูงติดอันดับ 1 ในจีนติดต่อกันเป็นปีที่ 7

สำหรับในปี 2566 คาดว่า GDP ของมณฑลกุ้ยโจวจะเติบโตประมาณร้อยละ 6 หรือมีมูลค่ากว่า 2.2 ล้านล้านหยวน และเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลจะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่า GDP มณฑล

อนึ่ง สาเหตุที่ทำให้มณฑลกุ้ยโจวกลายเป็นแหล่งรวมของศูนย์ Big Data ที่สำคัญของจีน เนื่องจากมีข้อได้เปรียบ 4 ด้าน ได้แก่

  1. มีอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป โดยในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวที่สุดจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 3-6°C ส่วนในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 22-25°C
  2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst) รวมถึงถ้ำ (Karst Cave) จำนวนมาก ซึ่งมีอากาศสะอาดที่ปราศจากมลพิษและละอองฝุ่น จึงมีส่วนเอื้อต่อการกระจายความร้อนและทำให้แผงวงจรยังคงสะอาดได้นาน
  3. ภัยพิบัติทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น และดินโคลนถล่ม น้อยกว่าที่อื่น
  4. มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต้นทุนค่าไฟฟ้าถูกกว่า เนื่องจากมณฑลกุ้ยโจวเป็นแหล่งของพลังงานไฟฟ้าทั้งจากพลังงานน้ำและพลังงานความร้อนจากถ่านหิน ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ และอัตราค่าไฟฟ้าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ

ที่มา: https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-02-06/doc-imyetumt3038804.shtml

กุ้ยโจว บิ๊กดาต้า เศรษฐกิจดิจิทัล

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/