เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวได้ประกาศ “ระเบียบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของมณฑลกุ้ยโจว ฉบับปรับปรุงใหม่” เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคตะวันตกในยุคใหม่และเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลกุ้ยโจวให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

ระเบียบฉบับใหม่ข้างต้นมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของมณฑลกุ้ยโจว ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดให้สงวนพื้นที่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในการก่อสร้างอาคารใหม่และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนนหลวง รถไฟ ท่าอากาศยาน และรถไฟใต้ดิน นอกจากนี้ ยังกำหนดเป้าหมายให้ในอีกห้าปีข้างหน้า กุ้ยโจวจะมีสถานีฐาน 5G มากกว่า 160,000 แห่งครอบคลุมทุกเมืองในมณฑล และดำเนินการวางแผนการใช้งานเครือข่าย 6G รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่ออนาคต เช่น IPv6 (Internet Protocol version 6) และการสื่อสารเชิงควอนตัม (Quantum Communication)

นับตั้งแต่กุ้ยโจวประกาศระเบียบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของมณฑลฉบับแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2557 กุ้ยโจวก็ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้าและการมุ่งพัฒนาเป็น “หุบเขาดิจิทัล” (Digital Valley) ของจีน โดยได้จัดตั้งเขตนำร่องด้านบิ๊กดาต้าระดับชาติ (National Big Data Pilot Zone) แห่งแรกของจีนเมื่อปี 2559 เป็นสถานที่จัดงาน Big Data Expo และที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำมากมาย เช่น Apple, Tencent และ Huawei รวมถึงเป็น หนึ่งในแปด “ศูนย์เครือข่ายพลังการประมวลผลแห่งชาติ” เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากของจีน จนประสบผลสำเร็จเป็นมณฑลที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีนต่อเนื่องกัน 7 ปี

อนึ่ง ตามแผนการยกระดับการพัฒนาภาคตะวันตกในยุคใหม่ของมณฑลกุ้ยโจวตั้งเป้าหมายว่า ในอนาคตกุ้ยโจวจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญของจีนใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) พื้นที่สำคัญตอนในของจีนแห่งใหม่ในการเปิดเศรษฐกิจสู่ภายนอก (2) เขตสาธิตการปฏิรูปการพัฒนาภาคตะวันตกในยุคใหม่ (3) เขตต้นแบบความสำเร็จในการหลุดพ้นจากความยากจนและการฟื้นฟูชนบท (4) เขตนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และ (5) เขตบุกเบิกและสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศ

ที่มา: https://www.guizhou.gov.cn/home/gzyw/202212/t20221218_77611757.html

กุ้ยโจว ระเบียบ สารสนเทศ ดิจิทัล

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/