เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงคมนาคมและการขนส่งจีนได้ประกาศรายชื่อเมืองในประเทศจีนที่ผ่านการประเมิน “การขนส่งสีเขียว” (Green Transport) จำนวน 97 เมือง ในจำนวนนี้ เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลหูหนาน 5 เมือง ได้แก่ นครฉางชา เมืองจูโจว เมืองเซียงถาน เมืองฉางเต๋อ และเมืองหย่งโจว โดยเฉพาะเขตตัวเมืองนครฉางซาซึ่งมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดภัย สะดวก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีสัดส่วนที่ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสีเขียว เช่น รถไฟใต้ดิน รถเมล์ รถจักรยาน และการเดิน สูงเกือบร้อยละ 75

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นครฉางซาได้ปรับปรุงเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับรูปแบบการเดินทางให้มีลักษณะของการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การใช้รถเมล์ไฟฟ้า การวางเครือข่ายหลักของรถไฟใต้ดิน การปรับปรุงเครือข่ายรถเมล์ให้ตรงต่อเวลา และการบูรณาการการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟใต้ดินกับรถเมล์ให้สอดคล้องกัน รวมไปถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งสาธารณะ เช่น การกำหนดมาตรฐานของป้ายรถเมล์ การสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการข้ามถนนสำหรับคนเดินเท้า การควบคุมจักรยานสาธารณะ (Bike Sharing) และการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ปัจจุบัน เขตตัวเมืองของนครฉางซามีรถเมล์ให้บริการ 7,906 คัน เส้นทางขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 292 สาย อัตราการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างรถเมล์กับรถไฟใต้ดินสูงถึงร้อยละ 94.9 และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบขนส่งสีเขียวสูงถึงร้อยละ 85 ทำให้รถเมล์และรถไฟใต้ดินกลายเป็นรูปแบบการคมนาคมยอดนิยมสําหรับชาวฉางซา

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1752328498390253324&wfr=spider&for=pc

หูหนาน ฉางซา การขนส่งสีเขียว สิ่งแวดล้อม

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/