กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนานประกาศ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของมณฑลหูหนานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568)” โดยกำหนดเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมการผลิตของมณฑลจะมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่า GDP มณฑล รวมถึงอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมีมูลค่าการผลิตเกินกว่าล้านล้านหยวน

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของมณฑลหูหนานถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนระดับสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ “เป้าหมายคาร์บอนคู่” ของจีน โดยแผนดังกล่าวมุ่งเน้นส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินงานโดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่

  1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยหูหนานจะมุ่งผลักดันการพัฒนาที่สำคัญ 2 ด้าน คือ (1) การส่งเสริมโครงการ “สีเขียว” โดยตั้งเป้าว่า ภายในปี 2568 หูหนานจะสร้างโรงงานสีเขียวระดับมณฑลขึ้นไปเพิ่มอีกกว่า 500 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว 50 แห่ง ผลิตภัณฑ์สีเขียว 500 รายการ และบริษัทจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 50 แห่ง (2) การยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยตั้งเป้าว่า ระดับการปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรมในมณฑลจะลดลงร้อยละ 10 และอัตราการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 14.5
  2. คาร์บอนต่ำ โดยจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามแนวทางรูปแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำ เช่น อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ อุตสาหกรรมประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการผลักดันเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรม 6 ประเภท ได้แก่ เหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง และพลังงานไฟฟ้า
  3. การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับซื้อของเก่าและการใช้ซ้ำ การใช้ประโยชน์จากขยะอุตสาหกรรม การรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้าใช้แล้ว การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตซ้ำ (remanufacturing industry) และการปรับปรุงระบบการนำกลับมาใช้ใหม่หรือทรัพยากรหมุนเวียนภายในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่า ภายในปี 2568 อัตราส่วนการนำขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 57 อัตราส่วนการใช้น้ำของอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 16 รวมถึงปริมาณการรีไซเคิลและการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านตัน

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728137853172061882&wfr=spider&for=pc

หูหนาน คาร์บอนต่ำ รีไซเคิล สิ่งแวดล้อม

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/