วันที่ 24 มีนาคม 2565 กรมศุลกากรของเมืองชิงต่าวและนครจี่หนาน สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (China Council for the Promotion of International Trade) CCPIT ประจำมณฑลซานตงและหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ “ปีแห่งการทุ่มเท” เพื่อเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจของมณฑลซานตงเข้าสู่การต่อสู้ที่เข้มข้นภายใต้ความตกลง RCEP ที่กำลังเริ่มขึ้น โดยมีการออกมาตรการ 9 ประการใน 3 ด้าน ชี้ช่องและนำเสนอ “โอกาสทอง” ภายใต้ความตกลง RCEP ซึ่งเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการส่งออกและวิสาหกิจอื่น ๆ ที่อาจได้รับสิทธิประโยชน์ในมณฑลซานตง

ภายใต้แคมเปญดังกล่าว มณฑลซานตงมีแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) พัฒนาและส่งเสริมการสร้างกลไกสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินการตามข้อตกลง RCEP อาทิ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และการพัฒนาภาคบริการของหน่วยงานที่ให้ใบรับรอง (2) ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายของ RCEP พัฒนาระบบวิเคราะห์ที่น่าสนใจสำหรับการนำเข้า แนะนำผู้ประกอบการในการเลือกอัตราภาษีที่ดีที่สุดและยอมรับได้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากนโยบาย RCEP (3) ร่วมจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและสนับสนุน RCEP Shandong Enterprise Service Center ในการสร้างแพลตฟอร์มบริการสาธารณะ เพื่อดำเนินการตามความตกลงการค้าเสรี โดยรวมระบบดิจิทัลและระบบออฟไลน์ในที่เดียวกันเพื่อปรับปรุงการอำนวยความสะดวกและสร้างสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมการร่วมตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าของศุลกากรและ CCPIT การยอมรับร่วมกันในผลของการตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้า การอบรมบ่มเพาะผู้ส่งออกให้ผ่านการตรวจสอบและการให้บริการผู้ส่งออกในการจัดพิมพ์ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง

 

  • หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) คือ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในแต่ละความตกลงของภาคีผู้ส่งออก (ผู้ผลิต) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ส่งมาจากประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก (ผู้ผลิต) ซึ่งจะนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากภาคีความตกลงผู้นำเข้าสินค้า

 

แหล่งที่มา:

https://finance.eastmoney.com/a/202203242321961244.html (วันที่ 26 มี.ค. 2565)
http://english.sdchina.com/show/4693855.html (วันที่ 26 มี.ค. 2565)

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/