รัฐบาลมณฑลหูหนานออกมาตรการเร่งส่งเสริมการเกษตรและการฟื้นฟูชนบท (Rural Revitalization) ประจำปี 2565 โดยมุ่งรักษาระดับผลผลิตธัญพืชและสุกรมีชีวิต รวมถึงดำเนินการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น คาโนลา เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชผสมผสานระหว่างถั่วเหลืองกับข้าวโพด ยกระดับผลผลิตชาน้ำมัน (Tea Oil Camellia) และพัฒนาพื้นที่ชนบทโดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการเกษตรและยกระดับตราสินค้า เพื่อให้อุตสาหกรรมการเกษตรของมณฑลมีมูลค่ามากกว่าแสนล้านหยวน

หูหนานนับเป็นมณฑลเกษตรกรรมและพื้นที่ผลิตธัญพืชที่สำคัญของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว โดยในปี 2564 หูหนานมีผลผลิตธัญพืช 30,745 ล้านกิโลกรัม สูงเป็นอันดับที่ 10 ของจีน และมีสัดส่วนผลผลิตธัญพืชคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของผลผลิตธัญพืชทั้งหมดในจีน ในส่วนของข้าว หูหนานมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีน และมีผลผลิตมากเป็นอันดับสองของจีน นอกจากนี้ หูหนานยังเป็นแหล่งพันธุ์ข้าวลูกผสม (Hybrid Rice) ที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่หนึ่งหมู่ (ประมาณ 0.4 ไร่) สูงที่สุดในโลก รวมถึงเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมแห่งชาติจีน (China National Hybrid Rice Research and Development Center: CNHRRDC) สำหรับแผนในปี 2565 หูหนานจะพยายามรักษาระดับปริมาณผลิตธัญพืชให้มากกว่า 30,000 ล้านกิโลกรัม

ในส่วนของสุกรมีชีวิต หูหนานนับเป็นแหล่งผลิตสุกรมีชีวิตอันดับต้น ๆ ของจีน โดยในปี 2564 มณฑลหูหนานผลิตสุกรมีชีวิตออกสู่ตลาด 61.22 ล้านตัว มากเป็นอันดับสองของจีน สำหรับแผนงานในปี 2565 หูหนานจะยังคงมุ่งเน้นการผลิตสุกรคุณภาพสูง โดยจะพยายามเก็บรักษาแม่พันธุ์สุกรจำนวน 3.2 ล้านตัวและฟาร์มสุกรขนาดใหญ่จำนวน 10,000 แห่งให้คงอยู่ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถผลิตสุกรมีชีวิตตอบสนองความต้องการตลาดได้มากกว่า 57 ล้านตัวต่อปี

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1726742436088513997&wfr=spider&for=pc
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202112/t20211206_1825058.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709680162871840639&wfr=spider&for=pc
https://www.sohu.com/a/521157886_121123896

หูหนาน เกษตร ธัญพืช สุกร

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/