สถาบันวิจัยและพัฒนาข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีน (ISTIC) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนได้ประกาศ “รายงานผลการประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของเมืองนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2564” ปรากฏว่า มณฑลหูหนานมีเมืองที่ติดอันดับ “เมืองนวัตกรรมยอดเยี่ยมของจีน” 3 แห่ง ได้แก่ นครฉางซา ติดอันดับ 8 รองจากเมืองเซินเจิ้น นครหังโจว นครกว่างโจว นครหนานจิง เมืองซูโจว นครอู่ฮั่น และนครซีอาน รวมถึงเมืองจูโจว ติดอันดับ 37 และเมืองเหิงหยาง ติดอันดับ 64

สำหรับนครฉางซานับเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างให้มณฑลหูหนานกลายเป็นพื้นที่วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มีความสามารถทางการแข่งขันตามเป้าหมายการดำเนินงานของมณฑลหูหนานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (2564-2568) โดยในปี 2564 นครฉางซาได้รับอนุมัติให้เป็นเขตนำร่องการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่แห่งชาติ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีข้าวทนดินเค็มแห่งชาติ และพื้นที่สาธิตการบูรณาการวัฒนธรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ขณะเดียวกัน ยังได้ลงนามความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงหัว และมหาวิทยาลัยถงจี้ รวมถึงลงนามดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยมีมูลค่าตามสัญญาถึง 52,000 ล้านหยวน

ในส่วนของเมืองจูโจว ได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งพลังขับเคลื่อนของจีน” โดยเป็นแหล่งของอุตสาหกรรมขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท CRRC Zhuzhou ฐานการวิจัยและผลิตหัวรถจักรไฟฟ้า (Electric Locomotive) ที่สำคัญของจีน รวมถึงแหล่งผลิตรถไฟระบบพื้นผิวแม่เหล็ก (Magnetically Levitating: MAGLEV) และแหล่งพัฒนามอเตอร์ลากจูงรถไฟที่ให้ความเร็วสูงถึง 400-600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ นวัตกรรมได้กลายเป็นกลไกสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคุณภาพสูงของเมืองจูโจว โดยเมืองจูโจวได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของมูลค่า GDP เมือง สูงเป็นอันดับหนึ่งของมณฑลหูหนานติดต่อกันสามปีในช่วงปี 2561-2563

สำหรับเมืองเหิงหยาง นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติให้สร้างเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อเดือนเมษายน 2561 ความสามารถด้านนวัตกรรมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนห้องทดลองระดับประเทศ ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม และศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจาก 3 แห่งเป็น 10 แห่ง การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และจำนวนบริษัทด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น 3.2 เท่า ปัจจุบัน เมืองเหิงหยางมีเมืองวิทยาศาสตร์เหิงซานเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมที่สำคัญ โดยในปี 2565 โครงการไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติก (Fiber-Optic Gyroscope: FOG) ของเมืองวิทยาศาสตร์เหิงซานยังติดอันดับใน “10 สุดยอดโครงการด้านเทคโนโลยีของมณฑลหูหนาน” อีกด้วย

อนึ่ง การจัดอันดับ “เมืองนวัตกรรมยอดเยี่ยมของจีน” คัดเลือกจากเมืองนวัตกรรมที่มีทั้งหมด 78 แห่งในจีน โดยพิจารณาจากปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลด้านนวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมดั้งเดิม ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่ผลสำเร็จ และแรงขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม

ที่มา: http://hn.news.cn/2022-02/12/c_1128360326.htm

หูหนาน ฉางซา นวัตกรรม

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/