เมื่อกลางเดือน ก.พ. 2565 มณฑลเจียงซีออกนโยบาย “1+3+4” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวคือ มณฑลเจียงซีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตร้อยละ 45 ของ GDP ทั้งมณฑล เพื่อส่งเสริมการพัฒนามณฑลเจียงซีก้าวขึ้นสู่การเป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งใหม่ของประเทศ ประกอบด้วย 4 เขต ได้แก่ เขตคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลภาคกลาง เขตนำร่องการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงอุตสาหกรรม เขตนำร่องการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเขตสาธิตสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจดิจิทัล และมีแผนปฏิบัติการ 3 แผนหลักคือ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่รวมรวบบริษัทด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ประมาณ 300 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 2 แสนล้านหยวน รวมทั้งโครงการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำคัญกว่า 100 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 3 แสนล้านหยวน

ในปี 2565 มณฑลเจียงซีมุ่งส่งเสริมความสมดุลระหว่างห่วงโซ่อุปสงค์กับห่วงโซ่อุปทานของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 20 สาขาหลัก แบ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 7 สาขา ได้แก่ ชิป วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวมไฟ ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ (Smart Terminal) นวัตกรรมสำหรับแอพพลิเคชั่น และการบริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 6 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี VR และ Metaverse อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูลและบริการข้อมูล Internet of Things ยานยนต์อัจฉริยะ โดรน และอุตสาหกรรมพลังงานอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมที่มีความอัจฉริยะ 7 สาขา ได้แก่ อินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม เกษตรอัจฉริยะ สุขภาพดิจิทัล วัฒนธรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้านอัจฉริยะ การลดคาร์บอนดิจิทัล และพลังงานอัจฉริยะ

แหล่งอ้างอิง http://jx.news.cn/2022-02/15/c_1128372803.htm

https://www.163.com/dy/article/H07KO1T105508T1R.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/