อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของเมืองเซี่ยเหมินเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2564 มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวม 8.55 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 207 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แบ่งเป็น การส่งออกมีมูลค่า 7.73 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 203 และการนำเข้ามีมูลค่า 820 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 256 ขณะที่สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนเมืองเซี่ยเหมินเผยว่า ในปี 2564 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของเมืองเซี่ยเหมินมียอดขายสินค้าออนไลน์ (Gross Merchandise Value หรือ GMV) รวมประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของเมืองเซี่ยเหมินมีปัจจัยเอื้อสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ (1) การพัฒนาแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร ภาษี และการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยมีการให้บริการธุรกิจแล้วมากกว่า 150 ล้านคำสั่งซื้อ (2) การส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มออฟไลน์ขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนที่สำคัญ 4 แห่ง อาทิ นิคมอุตสาหกรรมเขตไห่ชาง นิคมอุตสาหกรรมเขตจ้ายช่าง นิคมอุตสาหกรรมเขตเซียงอวี๋ และนิคมอุตสาหกรรมที่ท่าอากาศยานนานาชาติเกาฉี การดึงดูดแพลตฟอร์มรายใหญ่ อาทิ Amazon, JD, Shopee, Alibaba และ Yuguo และการรวบรวมผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ แพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์ ด้านการชำระเงิน ด้านภาษี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (3) การขยายช่องทางโลจิสติกส์ อาทิ การเพิ่มเส้นทางการบินไปยังประเทศต่าง ๆ หลายเส้นทาง อาทิ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และสหรัฐฯ และการเปิดเส้นทาง China-Europe พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนแบบเร่งด่วน (4) การพัฒนานวัตกรรม เช่น การดำเนินโครงการนำร่องท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Model E-Port Network -APMEN) และการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Xiamen Port Aviation E-Cargo ซึ่งให้บริการนำเข้าและส่งออกสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (5) การจัดตั้งแบรนด์ของเมืองเซี่ยเหมิน เช่น การเปิดเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของเมืองเซี่ยเหมินภายใต้แบรนด์ “AMOY BRAND” ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเมืองเซี่ยเหมินกว่า 3,800 รายการจาก 121 บริษัทแบรนด์อิสระ และ (6) การปรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม โดยเมืองเซี่ยเหมินมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง เช่น งานนิทรรศการ China Xiamen International Cross-border E-commerce Industry Expo และการจัดการประกวด Xiamen Cross-border E-commerce College Students’ Innovation and Entrepreneurship Competition

แหล่งอ้างอิง https://mp.weixin.qq.com/s/gJOtdIHoCfJal2rZsVAxgQ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/