เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่สำคัญของเมืองเซี่ยเหมินในไตรมาสแรกของปี 2565 รวม 132 โครงการ โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ (1) ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยเหมินแห่งใหม่ที่เขตเสียงอัน ประกอบด้วย การก่อสร้าง 8 โครงการย่อย เงินลงทุนรวม 6.2 หมื่นล้านหยวน อาทิ อาคารผู้โดยสารบนพื้นที่ขนาด 344 ไร่ ลานจอดอากาศยานจำนวน 196 หลุม และทางวิ่งเครื่องบิน (runways) จำนวน 2 เส้น หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานเซี่ยเหมินแห่งใหม่จะสามารถรองรับเครื่องบินขึ้นและลงจอด 380,000 ครั้งต่อปี จำนวนผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี และปริมาณการขนส่งสินค้า 750,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ รัฐบาลกลางจีนให้ความสำคัญต่อการผลักดันท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยเหมินแห่งใหม่เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและประตูสำหรับการแลกเปลี่ยนและพัฒนาระหว่างช่องแคบไต้หวัน และความร่วมมือกับต่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่ม BRI (2) โครงการก่อสร้างฐานวิจัยของบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด (Innovax) ที่เขตไห่ชาง ด้วยเงินลงทุน 1.3 พันล้านหยวน เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและรีเอเจนต์ และขยายสายการผลิตใหม่ ๆ โดยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566 และสามารถ   ผลิตรีเอเจนต์สำหรับการวินิจฉัยในหลอดทดลองได้ 500 ล้านชิ้นต่อปี (3) โครงการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรม Dualshine Technology เพื่อผลิตเครื่องโปรเจคเตอร์และส่วนประกอบ อาทิ เครื่องฉายเลเซอร์ความละเอียดสูงพิเศษ 8K ชิปตัวแปลงสัญญาณวิดีโออัจฉริยะที่มีความละเอียดสูง ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และกล่องรับสัญญาณ (4) โครงการศูนย์การเงินนานาชาติเมืองเซี่ยเหมินของบริษัท China Sandi Holding จำกัด ด้วยเงินลงทุนจำนวน 1.1 พันล้านหยวน และแผนการลงทุนสำหรับปี 2565 มีมูลค่า 200 ล้านหยวน หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 200 ล้านหยวนต่อปี และ (5) โครงการก่อสร้างฐานการผลิตเส้นใยยางสังเคราะห์ (spandex) ของบริษัท Xiamen Lilong Spandex จำกัด ด้วยเงินลงทุน 506 ล้านหยวน หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น คาดว่าจะมีกำลังการผลิต spandex 13,000 ตันต่อปี มูลค่าการผลิต 700 ล้านหยวนต่อปี และจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยเคมีและสิ่งทอของเมืองเซี่ยเหมิน

แหล่งอ้างอิง https://mp.weixin.qq.com/s/v3T4eOaDH4IE6L_N2VTdCw

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/