เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มณฑลยูนนานจัดการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคมนาคมและการขนส่งประจำปี 2565 โดยเปิดเผยข้อมูลว่า ในปี 2564 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรด้านคมนาคมของมณฑลมีอัตราการขยายตัวสูงมาก โดยมีมูลค่า 387,800 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.8 ของมูลค่าการลงทุนด้านคมนาคมโดยรวมของจีน ในจำนวนนี้ มูลค่าการลงทุนด้านคมนาคมทางบกและทางน้ำของมณฑลครองอันดับหนึ่งของจีนสีปีซ้อน

ความก้าวหน้าด้านคมนาคมของมณฑลยูนนานในปี 2564 ที่สำคัญ ได้แก่ มีทางด่วนเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 กิโลเมตร ส่งผลให้ทางด่วนภายในมณฑลมีระยะทางรวมกว่า 10,000 กิโลเมตร ขณะที่ในส่วนการคมนาคมระบบรางนั้น มีการเปิดใช้งานเส้นทางรถไฟจีน-ลาวและการทดลองใช้เส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ (multimodal transportation) “ทางทะเล-บก-ราง” ตาม “แนวระเบียงจีน-เมียนมาใหม่” (New China-Myanmar Corridor)

สำหรับในปี 2565 มณฑลยูนนานยังคงเดินหน้าลงทุนด้านคมนาคมอีกกว่า 300,000 ล้านหยวน แบ่งเป็น (1) การคมนาคมทางบก ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมระหว่างอำเภอ ภายหลังบรรลุเป้าหมายทุกอำเภอในมณฑลมีทางด่วนตัดผ่านทั้งหมดแล้ว รวมทั้งการปรับปรุงทางหลวงชนบทอีกกว่า 10,000 กิโลเมตร (2) การคมนาคมทางราง โดยเน้นขยายเครือข่ายทางรถไฟ เช่น การเปิดใช้เส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่ ช่วงต้าหลี่-เป่าซาน เส้นทางรถไฟหมีเล่อ-เหมิ่งจื้อ และเส้นทางรถไฟลี่เจียง-แชงกรีล่า ภายในปี 2565 และ (3) การคมนาคมทางอากาศ โดยเน้นการเพิ่มจำนวนท่าอากาศยานและขยายเส้นทางบิน

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2022/02/10/031914238.shtml

ยูนนาน คมนาคม ทางบก ทางน้ำ อากาศ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/